រចនាសម័្ពន្ធនៃការគ្រប់គ្រង

រដ្ឋមន្ត្រី

  • អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

    Dr . AUN PORNMONIROTH Deputy Prime Minister

  • រដ្ឋលេខាធិការ

    អនុរដ្ឋលេខាធិការ