រចនាសម័្ពន្ធនៃការគ្រប់គ្រង

រដ្ឋមន្ត្រី

  • ឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិត​សភា​ចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី

    H. E. Dr . AUN PORNMONIROTH Deputy Prime Minister

  • រដ្ឋលេខាធិការ

    អនុរដ្ឋលេខាធិការ

    អគ្គនាយក