ថវិកាសង្ខេប

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០២២

ថ្ងៃទី២ ខែ​កុម្ភៈ ២០២២

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០២០

ថ្ងៃទី១៥ ខែ​មករា ២០២០

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៩

ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ២០១៩

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៨

ថ្ងៃទី១១ ខែ​មករា ២០១៨

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៧

ថ្ងៃទី១៦ ខែ​មករា ២០១៧

ថវិកា​សង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៦

ថ្ងៃទី១៨ ខែ​មករា ២០១៦

ថវិកាសង្ខេប ឆ្នាំ ២០១៥

ថ្ងៃទី១៦ ខែ​មីនា ២០១៥