អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ស៊ាង ផល្លា

ឯកឧត្តម​ ស៊ាង ផល្លា
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Seang Phalla

Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ស៊ាង ផល្លា
Seang Phalla
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី ១៧ ខែ សីហា ឆ្នាំ១៩៨៤
17 August 1984
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ឃុំព្រែកស្តី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល
Prek Sdey Commune, Koh Thom Ditrict, Khandal Provice
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៩
2009
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិឯកជន ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Master’s Degree in Private Law, Royal University of Law and Economics
២០០៧
2007
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ម៉ែទ្រីស (Maîtrise)នីតិសកម្មភាពក្រុមហ៊ុន ពី សាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២
Maîtrise’s Degree in Enterprise Law, University of Lumière Lyon 2
២០០៦
2006
បរិញ្ញាបត្រច្បាប់បារាំង ពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២
Bachelor’s Degree in French Law, University of Lumière Lyon 2
២០០៦
2006
បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ខ្មែរ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor’s Degree in Cambodian Law, Royal University of Law and Economics
២០០២
2002
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិទ្យាល័យឫស្សីកែវ)
High School Diploma
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចប្បន្ន
2020-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
២០១៨-បច្ចុប្បន្ន
2018-Present
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Chief of Legal Council Secretariat
២០១៨-២០២៣
2018-2023
ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Advisor of Supreme National Economic Council
២០១៥-២០១៨
2015-2018
ប្រធានផ្នែកសិក្សានិងវិភាគគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ច នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Chief of Governance Division of Supreme National Economic Council
២០១២-២០១៨
2012-2018
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of Legal Affairs Department of General Secretariat of MEF
២០០៩-២០១២
2009-2012
មន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Official of Legal Affairs Department of MEF
២០០៨-២០១៥
2008-2015
សមាជិកផ្នែកសិក្សានិងវិភាគគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ច នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Member of Governance Division of Supreme National Council
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២៣
2023
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross