អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ស៊ាង ផល្លា

ឯកឧត្តម​ ស៊ាង ផល្លា អនុរដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Seang Phalla

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name
ស៊ាង ផល្លា
Seang Phalla
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
ថ្ងៃទី១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៨៤
17 August 1984
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
ឃុំព្រែកស្តី ស្រុកកោះធំ ខេត្តកណ្តាល
Prek Sdey Commune, Koh Thom Ditrict, Khandal Provice
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៩
2009
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់នីតិឯកជន ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Master’s Degree in Private Law, Royal University of Law and Economics
២០០៧
2007
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ម៉ែទ្រីស (Maîtrise)នីតិសកម្មភាពក្រុមហ៊ុន ពី សាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២
Maîtrise’s Degree in Enterprise Law, University of Lumière Lyon 2
២០០៦
2006
បរិញ្ញាបត្រច្បាប់បារាំង ពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២
Bachelor’s Degree in French Law, University of Lumière Lyon 2
២០០៦
2006
បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ខ្មែរ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor’s Degree in Cambodian Law, Royal University of Law and Economics
២០០២
2002
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិទ្យាល័យឫស្សីកែវ)
High School Diploma
ប្រវត្តិការងារ
២០២០ – បច្ចប្បន្ន
2020-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
២០១៨-បច្ចុប្បន្ន
2018-Present
ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Chief of Legal Council Secretariat
២០១៨
2018
ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Advisor of Supreme National Economic Council
២០១៥- ២០១៨
2015-2018
ប្រធានផ្នែកសិក្សានិងវិភាគគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ច នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Chief of Governance Division of Supreme National Economic Council
២០១២ – ២០១៨
2012-2018
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of Legal Affairs Department of General Secretariat of MEF
២០០៩ – ២០១២
2009-2012
មន្រ្តីនៃនាយកដ្ឋាននីតិកម្ម នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Official of Legal Affairs Department of MEF
២០០៨ – ២០១៥
2008-2015
សមាជិកផ្នែកសិក្សានិងវិភាគគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ច នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Member of Governance Division of Supreme National Council
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English