អនុរដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ​ រស់ ច័ន្ទស្រស់

លោកជំទាវ​ រស់ ច័ន្ទស្រស់
អនុរដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Ros Chan Sras

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name
រស់ ច័ន្ទស្រស់
Ros Chan Sras
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
០៣ ធ្នូ ១៩៨៤
03 December 1984
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
សង្កាត់លេខ៥ ក្រុងភ្នំពេញ
Sangkat 5, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច
Married

កម្រិតវប្បធម៌
កុម្ភៈ ២០០៩ -ធ្នូ ២០១១
February 2009 -December 2011
គណនេយ្យករជំនាញ ប្រទេសអូស្រ្តាលី
Certified Practising Accountant (CPA Australia)
កុម្ភៈ ២០០៣ -ធ្នូ ២០០៥
February 2003 -December 2005
បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្ម (គណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ)
សាកលវិទ្យាល័យស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី
Bachelor of Commerce (Accounting and Finance), University of Sydney, Australia
កុម្ភៈ ២០០០ -ធ្នូ ២០០២
February 2000 -December 2002
មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ វិទ្យាល័យម៉ាកខេលឡាហ្គឺល
ទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី
High School Certificate, Mackellar Girls High School, Sydney, Australia
ប្រវត្តិការងារ
មករា ២០២១ -បច្ចុប្បន្ន
January 2021 -Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
កុម្ភៈ ២០១៩ -ធ្នូ ២០២០
February 2019 -December 2020
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី
Under Secretary of State, Office of the Council of Ministers
មករា ២០១៧ -កុម្ភៈ ២០១៩
January 2017 -February 2019
អគ្គនាយករងនៃភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរ “កាំសាប”
Deputy Director General, Kampuchea Shipping Agency & Brokers (KAMSAB)
តុលា ២០១៥ -ធ្នូ ២០១៦
October 2015 -December 2016
ជំនួយការអគ្គនាយកនៃភ្នាក់ងារកម្ពុជានាវាចរ “កាំសាប” Assitant Director General, Kampuchea Shipping Agency & Brokers (KAMSAB)
កញ្ញា ២០១៤ -កញ្ញា ២០១៥
September 2014 -September 2015
អនុប្រធានការិយាល័យសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃភ្នាក់ងារកម្ពុជា
នាវាចរ “កាំសាប”
Deputy Manager, Internal Audit Department, Kampuchea Shipping Agency & Brokers (KAMSAB)
មករា ២០១៣ -ធ្នូ ២០១៣
January 2013 -December 2013
អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនៃក្រុមហ៊ុន រ៉ូសេ អនលី ភីធីវ៉ាយ អិលធីឌី ទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី
Deputy Accounting Manager, Roses Only Pty Ltd, Sydney, Australia
វិច្ឆិកា ២០១២ -ធ្នូ ២០១២
November 2012 -December 2012
អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនៃក្រុមហ៊ុន ប្រាយអររីតធី ខាហ្គោ អូស្រ្តាលី ភីធីវ៉ាយ អិលធីឌី ទីក្រុងស៊ីដនី
ប្រទេសអូស្ត្រាលី
Deputy Accounting Manager, Priority Cargo Australia Pty Ltd, Sydney, Australia
សីហា ២០០៧ -កក្កដា ២០០៩
August 2007 -July 2009
អនុប្រធានការិយាល័យគណនេយ្យនៃក្រុមហ៊ុន ភីឌីវ៉ាយ
ភីធីវ៉ាយ អិលធីឌី ទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី
Deputy Accounting Manager, PDY Pty Ltd, Sydney, Australia
កក្កដា ២០០៦ -សីហា ២០០៧
July 2007 -August 2007
មន្ត្រីគណនេយ្យនៃក្រុមហ៊ុន អេអិមអ៊ែវអិម ភីធីវ៉ាយ អិលធីឌី ទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្ត្រាលី
Accountant, AMFM Pty Ltd, Sydney, Australia
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
១៨ មករា ២០២០
18 January 2020
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ សេនា
Medal Kingdom of Cambodia Class Sena
០២ កុម្ភៈ ២០១៦
02 February 2016
មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ អស្សឬទិ្ធ
Medal of Monisaraphoun Class Assarith