អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ពេជ្រ សម្បត្តិ

ឯកឧត្តម ពេជ្រ សម្បត្តិ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Pich Sambath

Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ពេជ្រ សម្បត្តិ
Pich Sambath
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៤
07 June 1974
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភូមិព្រៃក្រាំង ស្រុកឈូក ខេត្តកំពត
Kampot, Cambodia
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៨-២០១០
2008-2010
អនុបណ្ឌិត សេដ្ឋកិច្ច និងច្បាប់
Master degree of Finance and Law
១៩៩៣-១៩៩៧
1993-1997
បរិញ្ញាបត្រ សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Bachelor degree of Economic and Finance
ប្រវត្តិការងារ
២០១៣-បច្ចុប្បន្ន
2013-Present
អនុរដ្ឋលេធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Secretary of state of the Ministry of economic and finance
១៩៩៩-២០១៣
1999-2013
-ប្រធានការិយាល័យហិរញ្ញាវត្ថុ និងផែនការថវិកា
-អនុប្រធាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃព្រឹទ្ធសភា

-Head of Finance budget planning office.
-Deputy head of administration and finance of the senate.
១៩៩៣-១៩៩៩
1993-1999
មន្រ្តីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
Ministry of commerce’s official.
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, ថៃ
English, Thai
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៩
2019
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
Grand Officer of the Royal Order of Cambodia
២០១១
2011
មេដាយ សុវត្ថារា
Medal of Sowathara
២០០៧
2007
មេដាយ ការងារ
Medal of Labor