អនុរដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ ស៊ុន ណាលី

លោកជំទាវ ស៊ុន ណាលី
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Sun Naly

Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ស៊ុន ណាលី
Sun Naly
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៦១
09 October 1961
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
សង្កាត់លេខ៤ ក្រុងភ្នំពេញ
District No.4 Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
នៅលីវ
Single

កំរិតវប្បធម៌
២០២០
2020
Global Leadership Training Program In Yamaguchi, (ប្រទេសជប៉ុន)
២០១៩
2019
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំជាស្រ្តី (១៣០ម៉ោង)
ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល (ប្រទេសកម្ពុជា)

Female leader training course (130Hours)
Ministry of Public Works
Royal School of Administration (Cambodia)
២០១៧
2017
Executive Program in Public Finance Management/Government Debt Management
JICA (ប្រទេសជប៉ុន)
២០១៧
2017
Completed ”2017 Seminar on Bank and Monetary Management for Developing Countries”
Ministry of Commerce
People ‘s Republic of China (ប្រទេសចិន)
២០១៥
2015
Debt Management Performance Assessment
ទីក្រុងហាណូយ (វៀតណាម)
២០១៤
2014
Advance Diploma in English at ELT Institute (កម្ពុជា)
២០១២
2012
Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)
(កម្ពុជា)
២០១១
2011
Debt Management Practitioner’s Program
Washington D.C (សហរដ្ឋអាមេរិក)
១៩៨៩-១៩៩៤
1989-1994
ម៉ាស្ទ័រ វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច (ហិរញ្ញវត្ថុ និង ឥណទាន)
សាកលវិទ្យាល័យដាហ្គេស្តង់ (រុស្សី)

Master of Arts in Economics (Finance and Credit)
Dagestan State University (Russia)
១៩៨៣-១៩៨៤
1983-1984
មធ្យមសិក្សាកម្រិត២
សាលាបឺងត្របែក (កម្ពុជា)

Secondary Level II
Boeung Trabek High School (Cambodia)
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
២០១៦-២០២០
2016-2020
អគ្គនាយករង
អគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និង គ្រប់គ្រងបំណុល ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Deputy Director General
General Department of International Cooperation and Debt Management (GDICDM)
២០១៣-២០១៦
2013-2016
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន, នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និង គ្រប់គ្រងបំណុល, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director, Department of Cooperation and Debt Management (DCDM)
២០០០-២០១៣
2000-2013
ប្រធានការិយាល័យ, នាយកដ្ឋានវិនិយោគនិងសហប្រតិបត្តិការ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Chief of Office, Department of Investment and Cooperation (DIC)
១៩៩៦-២០០០
1996-2000
អនុប្រធានការិយាល័យ, នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រទេស ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Chief of Office, Department of External Finance (DEF)
១៩៨៥ -១៩៩៦
1985-996
មន្រ្តី, នាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រទេស ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Government Officer, Department of External Finance (DEF)
១៩៨៥-១៩៨៥
1985-1985
មន្រ្តី, សាលាមធ្យមសិក្សាហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Government Office, Financial Secondary School
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាបារាំង, ភាសារុស្សី
English, French, Russian
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២២
2022
មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់សេនា
Royal Order of Sowathara Officer
២០២០
2020
មេដាយស្រ្តីវឌ្ឍនា ថ្នាក់មាស
Order of Satrei Vathana (Feminine Merit) Gold
២០១៩
2019
មេដាយការងារ ថ្នាក់មាស
Medal of Labor Gold
២០០៨
2008
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Cambodia Chevalier
២០០៣
2003
មេដាយការងារ ថ្នាក់សំរិទ្ធ
Medal of Labor Bronze