អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត នូវ សុខសម្បត្តិ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត នូវ សុខសម្បត្តិ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. Noeu Soksambath

Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
នូវ សុខសម្បត្តិ
Noeu Soksambath
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
២០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦២
April 20, 1962
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
សង្កាត់លេខ៤ ក្រុង ភ្នំពេញ
Sangkat 4, Phnom Penh, Cambodia.
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
១៩៩៣-១៩៩៧
1993-1997
បណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (Ph.D in Economics)
នៅវិទ្យាស្ថានអាស៊ី-អាហ្វ្រិក នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋម៉ូស្គូ ទីក្រុងម៉ូស្គូនៃប្រទេសរុស្សី
Doctor of Economics (Ph.D in Economics )
At the Institute of Asia – Afghanistan Atmospheric Moscow State University, Moscow, Russia.
១៩៨៥-១៩៩២
1985-1992
វិស្វករផ្នែកជ័រប្លាស្ទិក (Master Of Science in Engineering)
នៃវិទ្យាស្ថានគីមីធុនស្រាលនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋម៉ូស្គូ នៅទីក្រុងម៉ូស្គូ នៃប្រទេសរុស្សី

Engineer plastic resins (Master of Science in Engineering) of the Institute of Light Chemistry
of Moscow State University in Moscow, Russia.
១៩៨២-១៩៨៥
1982-1985
មធ្យមសិក្សាកម្រិត២ នៅសាលាសន្ធរម៉ុក
Secondary Level 2 at Santhor Mok High School.
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance.
២០១៣-២០២០
2013-2020
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director General of the General Department of Budget, Ministry of Economy and Finance.
២០១៥-២០១៨
2015-2018
ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Advisor to the Supreme National Economic Council.
២០១១-២០១៣
2011-2013
ជំនួយការសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្រ្តីប្រធានក្រុមជំនួយការឯកឧត្ត វង្សី វិស្សុត អគ្គលេខាធិការ កសហវ និងជាអនុប្រធានទី១ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Assistant to Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Prime Minister.
Assistant Team Leader to HE. Vongsey Visoth, Secretary General of MEF and First Deputy Director of Finance Department of MEF.
២០១០-២០១១
2010-2011
ប្រធានក្រុមជំនួយការឯកឧត្ត វង្សី វិស្សុត អគ្គលេខាធិការ កសហវ និងជាអនុប្រធានទី១ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នៃ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Assistant Team Leader to HE. Vongsey Visoth, Secretary General of MEF and First Deputy Director of Finance Department of MEF.
២០០៥-២០១០
2005-2010
ជំនួយការឯកឧត្ត វង្សី វិស្សុត អគ្គលេខាធិការ កសហវ និងជា អនុប្រធានទី១ នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
Assistant to HE. Vongsey Visoth, Secretary General of MEF and First Deputy Director of Finance Department of MEF.
២០០២-២០០៥
2002-2005
ជំនួយការឯកឧត្ត វង្សី វិស្សុត អគ្គលេខាធិការរង និងជា អនុប្រធាននាយកដ្ឋានបុគ្គលិក នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Assistant to HE. Vongsey Visoth, Deputy Secretary General and Deputy Director of the Personnel Department of MEF.
២០០១-២០០២
2001-2002
ជំនួយការឯកឧត្ត វង្សី វិស្សុត អគ្គលេខាធិការរង និងជា
អនុប្រធាន ការិយាល័យវិនិយោគក្នុងស្រុកទី១ នៃនាយកដ្ឋាន
វិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Assistant to HE. Vongsey Visoth, Deputy Secretary General and Deputy Chief of First Local Investment Office of the Department Investment and
Cooperation of MEF.
២០០០-២០០១
2000-2001
ជំនួយការឯកឧត្តវង្សី វិស្សុត អគ្គលេខាធិការរង និងជាអនុ ប្រធានការិយាល័យវិនិយោគឯកជន នៃនាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ
Assistant to HE. Vongsey Visoth, Deputy Secretary General and Deputy Chief of the Private Investment Office of the Department of Investment and Cooperation, MEF.
១៩៩៧-២០០០
1997-2000
មន្រ្តីអង្គភាពសហប្រតិបត្តិការធនាគារពិភពលោក នៃនាយកដ្ឋាន
ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រៅប្រទេស និងជាជំនួយការឯកឧត្តមអនុរដ្ឋលេខាធិការ
នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

Officer of World Bank Cooperation Unit of the Department Foreign Finance and Assistant to HE.
Undersecretary of State, MEF.
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign languages
អង់គ្លេស និង​ រូស្ស៊ី
English and Russia
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៦
2016
គ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
Grand Order of National Merit