រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងី តាយី

ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ងី តាយី
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. Ngy Tayi

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ងី តាយី
NGY Tayi
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៤៦
01-Jan-1946
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ឃុំចំបក់ ស្រុកព្រែកប្រសព្វ ខេត្តក្រចេះ
Chambak commune, Prek Prasap district, Kratie province.
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
១៩៥៣-១៩៦៥
1953-1965
មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមី នៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ
Bac II, Preah Sisowath High School
១៩៦៥-១៩៦៩
1965-1969
បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជសាស្ត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញ
Bachelor of Business, University of Phnom Penh
១៩៧៣-១៩៧៤
1973-1974
សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគណនេយ្យ នៅប្រទេសបារាំង
Master degree of Accounting, France
១៩៧៤-១៩៧៦
1974-1976
បណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តការគ្រប់គ្រង នៅប្រទេសបារាំង
Doctor of Managerial Economic, France
ប្រវត្តិការងារ
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ

Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
Board member of Non-Bank Financial Services Authority Council
២០១០-២០២១
2010-2021
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ

Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
Chairman of National Accounting Council
១៩៩៨-២០១០
1998-2010
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិគណនេយ្យ

Under Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
Chairman of National Accounting Council
១៩៩៧-១៩៩៨
1997-1998
នាយកខុទ្ទកាល័យ នាយករដ្ឋមន្ត្រីទី១
Director Cabinet of The First Prime Minister
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស និងបារាំង
English, French