រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម គង់ ម៉ារី

ឯកឧត្តម គង់​​ ម៉ារី រដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Dr. Kong Marry
Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name
គង់ ម៉ារី
Kong Marry
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
ថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៨១
3 July 1981
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
ក្រុងតាខ្មៅ ខេត្តកណ្ដាល
Takhmao City, Kandal Province
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍:
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កម្រិតវប្បធម៌
ឆ្នាំ២០០៧ – ឆ្នាំ២០១១
2007-2011
សញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៏ និងព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដា ក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន
PhD in Telecommunications and Information Technology, Waseda University, Tokyo, Japan
ឆ្នាំ២០០៤ – ឆ្នាំ២០០៦
2004-2006
សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ និងព័ត៌មានវិទ្យា នៅសាកលវិទ្យាល័យវ៉ាសេដា ក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន
Master’s Degree in Telecommunications Technology and Information Technology, Waseda University, Tokyo, Japan
ឆ្នាំ២០០០ – ឆ្នាំ២០០៤
2000-2004
សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ច នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
Bachelor’s Degree in Business Administration, National University of Management, Phnom Penh, Cambodia
ឆ្នាំ១៩៩៨ – ឆ្នាំ២០០២
1998-2002
សញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ (ព័ត៌មានវិទ្យា) នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា
Bachelor’s Degree in Computer Science (Information Technology), Royal University of Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣ – បច្ចុប្បន្ន
August 2023 – Current
រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of state of the Ministry of Economy and Finance
ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ – បច្ចុប្បន្ន
February 2022 – Current
អនុប្រធានប្រចាំការក្រុមការងាររៀបចំសេចក្ដីព្រាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា
Permanent Vice-Chair of the digital economy policy framework working group
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ – បច្ចុប្បន្ន
December 2021 – Current
អគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល
Secretary General of the General Secretariat of the Digital Economy and Business Committee
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
July 2021 – Current
ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃក្រុមប្រឹក្សាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Chairman of the technical working group of the Ministry of Economy and Finance’s Information Technology Council
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
December 2020 – Current
ប្រធានក្រុមការងារសារពើពន្ធលើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក
Chairman of the e-commerce tax working group
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
July 2020 – Current
ប្រធានក្រុមការងារអន្តរក្រសួងសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃគម្រោងបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងគមនាគមន៍
Chairman of the inter-ministerial working group for monitoring and evaluating ICT projects
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
July 2020 – Current
មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋ (state financial controller) នៃធនាគារសហ-គ្រាសធុនតូច និងមធ្យម កម្ពុជា ម.ក
State financial controller of SME Bank of Cambodia
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
July 2020 – Current
សមាជិកបម្រុងនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
Associate member of the Royal Academy of Cambodia
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ – ខែសីហា ឆ្នាំ២០២៣
June 2020 – August 2023
អនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under-secretary of state of the Ministry of Economy and Finance
ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន
July 2019 – Current
ប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួងទទួលបន្ទុករៀបចំការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមថ្នាលបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
Chairman of the inter-ministerial technical working group in charge of business registration via IT platform
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន
April 2019 – Current
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបរធនបាលនៃមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រិនភាព
Board member of the Entrepreneurship Development Fund
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន
January 2019 – Current
អនុប្រធានប្រចាំការនៃក្រុមការងាររៀបចំសេចក្ដីព្រាងក្របខណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល
Permanent vice-chair of the digital economy policy framework working group
ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ – បច្ចុប្បន្ន
January 2019 – Current
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះធុរកិច្ចថ្មី “តេជោ”
Chairman of the board of Techo Startup Center
ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ – បច្ចុប្បន្ន
October 2018 – Current
ទីប្រឹក្សាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Advisor to Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ – បច្ចុប្បន្ន
April 2018 – Current
អគ្គលេខាធិការរងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Deputy Secretary General of the Supreme National Economic Council
ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ – បច្ចុប្បន្ន
April 2016 – Current
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
Board member of the Royal University of Phnom Penh
ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ – ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨
October 2013 – October 2018
ជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Assistant to Minister of Economy and Finance
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ – ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣
September 2012 – October 2013
មន្ត្រីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Technical advisor to the Department of Information Technology of the General Department of Taxation, Ministry of Economy and Finance
ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១២ – បច្ចុប្បន្ន
June 2012 – Current
សមាជិកនៃក្រុមការងារវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវកម្ម នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Member of the science, technology and innovation working group, General Secretariat of the Supreme National Economic Council
ឆ្នាំ២០០៩-ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣
2009 – October 2013
សាស្តា្រចារ្យថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិស្វកម្មព័ត៌មានវិទ្យា នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
Lecturer, Master of Information Technology Engineering, Royal University of Phnom Penh
ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១២
May 2012
Visiting Researcher ក្នុងកម្មវិធី Ubinet Program (Ubiquitous Network) នៅ University Sophia Nice-Antipolis, Nice, France ក្រោមអាហារូបករណ៍របស់សហគមន៍អឺរ៉ុប
Visiting researcher in Ubinet Program (Ubiquitous Network) at University Sophia Nice-Antipolis, Nice, France under the EU scholarship
N/Aប្រធានកម្មវិធី (Program Chair) នៃ Asian Conference on Information Systems 2012 ដែលធ្វើឡើងនៅខេត្តសៀមរាប
Program chair of the Asian Conference on Information Systems 2012, Siem Reap
ខែមីនា ឆ្នាំ២០១២
March 2012
NUS Fellow-Leadership Program in University Management, National University of Singapore (NUS), ប្រទេសសិង្ហបុរី
NUS Fellow-Leadership Program in University Management, National University of Singapore (NUS), Singapore
ខែមករា ឆ្នាំ២០១១
January 2011
ប្រធានសន្និសីទ (General Chair) នៃ Japan-Cambodia Joint Symposium on Information and Communication Technology 2011 ដែលបានធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញ
General Chair of the Japan-Cambodia Joint Symposium on Information and Communication Technology 2011, Phnom Penh
ឆ្នាំ២០១០ – ឆ្នាំ២០១១
2010 – 2011
សមាជិកក្នុងគម្រោងសាកល្បងបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំ និងសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់កម្ពុជា ដំណាក់កាល ទីពីរ (Pilot Project of Electronic-Health and Electronic-Education – Stage 2) ក្រោមជំនួយរបស់ Asia-Pacific Telecommunicty of International Telecommunication Union
Member of electronic-health and electronic-education Stage 2 pilot project under the support of Asia-Pacific Telecommunicty of International Telecommunication Union
ឆ្នាំ២០០៩ – ឆ្នាំ២០១១
2009 – 2011
សមាជិកក្នុងគម្រោងសាកល្បងបង្កើត Mobile-Health (Pilot Project of M-Health) ដោយប្រើប្រព័ន្ធ SMS ដើម្បីបង្កើនការយល់ដឹង និងជួយកាត់បន្ថយការរីករាលដាលជំងឺកាមរោគក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមជំនួយរបស់ Strengthening Information Society Research Capacity Alliance (SIRCA), ប្រទេសសិង្ហបុរី
Member of mobile-health pilot project under the support of Strengthening Information Society Research Capacity Alliance (SIRCA), Singapore
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៨
November 2008
ការចូលរូមក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវ Radio Science នៅសាកលវិទ្យាល័យ Standford University សហរដ្ឋអាមេរិក
Participate in the radio science research at Stanford University, USA
ខែមករា ឆ្នាំ២០០៨
January 2008
ការចូលរួមបង្ហាញការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនអំពីទូរគមនាគមន៍ Satellite (Satellite Communications) នៅវិទ្យា-ស្ថាន វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិក (Institute of Electrical and Electronic Engineering) សហរដ្ឋអាមេរិក
Present research on satellite communication at the Institute of Electrical and Electronic Engineering, USA
ឆ្នាំ២០០៧ – ឆ្នាំ២០០៨
2007 – 2008
សមាជិកក្នុងគម្រោងសាកល្បងបង្កើតប្រព័ន្ធអប់រំ និងសុខាភិបាលអេឡិចត្រូនិកសម្រាប់កម្ពុជា ដំណាក់កាលទីមួយ (Pilot Project of Electronic-Health and Electronic-Education – Stage 1) ក្រោមជំនួយរបស់ Asia-Pacific Telecommunicty of International Telecommunication Union
Member of the electronic-health and electronic-education Stage 1 pilot project under the support of Asia-Pacific Telecommunicty of International Telecommunication Union
ឆ្នាំ២០០២ – ឆ្នាំ២០០៤
2002 – 2004
អ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកបណ្តាញកុំព្យូទ័រ (Network Administrator) ក្នុងក្រុមហ៊ុន PCSP Group Co., Ltd.
Network administration at PCSP Group Co., Ltd.
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស និងជប៉ុន
English, Japanese
បោះពុម្ពផ្សាយ
២០១៣
2013
Molika Seng, Marry Kong, Guillaume Uvroy-Keller and Des Phal, “Development and Experiment with Schedule ling and Networking Coding in Wireless Testbed,” accepted for publication in Asian Conference on Information System 2013, Phuket, Thailand.
២០១២
2012
Chamnan Keo, Bunna Kal and Marry Kong, “The Adoption of Private Cloud Computing for University: A Case Study of Eucalyptus at Royal University of Phnom Penh,” Asian Conference on Information System 2012, ISBN: 978-4-88686-81-1, Siem Reap, Cambodia.
២០១២
20012
Sornew Ngim, Beanbonyka Rim and Marry Kong, “An Application of Drug Management Information System: A Case Study of Reproductive and Child Health Alliance (RACHA) Organization Implementation,” Asian Conference on Information System 2012, ISBN: 978-4-88686-81-1, Siem Reap, Cambodia.
២០១២
2012
Vourchteang Sea, Sakey Saly, Marry Kong, “A Khmer Optical Character Recognition Based on Rotation Invariant of Fourier Descriptors,” Asian Conference on Information System 2012, ISBN: 978-4-88686-81-1, Siem Reap, Cambodia.
២០១១
2011
Marry Kong, Otabek Yorkinov, Thi Huynh Van Tran and Shigeru Shimamoto, “Elevation-angle Based Diversity Access Employing High Altitude Platform Station and Unmanned Aerial Vehicle (UAV) for Urban Area Communications, GITI/GITS Research Bulletin, Waseda University, 2011.
២០១១
2011
Molika Seng, Vanna Chhang, Channak Chhon, and Marry Kong, “Web-based Collaborative Grammar Checking for Khmer Language Using Relevant Feedback for E-Learning,” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.
២០១១
2011
Des Phal, Marry Kong, Chamroeun Khim, Sovila Srun, Jonh Traxler and Christelle Scharff, “Mobile Innovations to Promote Protecting Awareness Against Sexual Transmitted Diseases (STD): Showcasing Mobile Solutions Designed for Young Cambodian People,” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.
២០១១
2011
Chandarong Nuon, Sotha Hok, Moi Gorn, and Marry Kong, “A Proposal for High Altitude Platform Station (HAPS) Deployment in Cambodia for Future Telecommunication Services,” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.
២០១១
2011
Chandaravuth Sim, Chamrouen Oum, Sovila Srun and Marry Kong, “A 12-Keypad Layout for Khmer Language SMS” Japan-Cambodia Joint Symposium on Information Systems and Communication Technology 2011, accepted for publication, ISBN 978-4-88686-072-9, January, 2011.
២០០៩
2009
Marry Kong, Otabek Yokinov and Shigeru Shimamoto, “TCP/IP Performance Evaluation Based on Elevation Angles for Mobile Communications Employing Stratospheric Platform,” IEICE TRANS.COMMU., VOL E92-B, NO.11, NOVEMBER 2009.
២០០៨
2008
Run Kunthy, Marry Kong, Socheat Sun, and Yoshiyori Urano, “Pilot installation of e-Health system connected from central hospital to rural community in Kandal Province, Cambodia distributed by Wireless LAN Network,” International Symposium on ICT For Health, March 2008, Philippines.
២០០៨
2008
Marry Kong, Otabek Yokinov and Shigeru Shimamoto “Evaluations of Urban Shadowing Characteristics for HAPS Communication,” the Fifth IEEE Consumer Communications and Networking Conference (CCNC), pp. 555-559, 10-12 January 2008, Las Vegas.
២០០៦
2006
Marry Kong, “Analysis of TCP Performance over Land Mobile Quasi-zenith Satellite System,” Master Thesis, Waseda University 2006.
២០០៦
2006
Marry Kong and Shigeru Shimamoto “Analysis of the Impact of Urban Shadowing on TCP performance over Land Mobile Quasi-zenith Satellite System,” The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE) Technical Workshop, vol. 106, no. 104, SAT2006-10, pp. 13-18, June 2006, Japan.