ទំនាក់ទំនង

ទីតាំង ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អង្គភាពទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

អាសយដ្ឋាន: ផ្លូវលេខ ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

ទូរស័ព្ទ: (+855) 23 890 666

ថ្ងៃបម្រើការងារ៖ ថ្ងៃ​ចន្ទ – ថ្ងៃសុក្រ

ម៉ោងការងារ៖ 7:00ព្រឹក – 11:30ព្រឹក, 2:00ល្ងាច – 5:30ល្ងាច

បណ្ដាញសង្គម