អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម នុប សុធនវិចិត្រ

ឯកឧត្តម នុប សុធនវិចិត្រ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. NUP Sothunvichet
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
នុប សុធនវិចិត្រ
NUP Sothunvichet
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
១៩ មេសា ១៩៧៤
19 April 1974
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
រាជធានីភ្នំពេញ
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កម្រិតវប្បធម៌
2010Master of Public Management, National University of Singapore, Singapore (Lee Kuan Yew Scholarship)
2005-2006Master of Laws, Specializing in International Law, Australian National University, Australia (ADS Scholarship)
2000-2001Diploma in High Ranking Civil Servant in Diplomacy, Royal School of Administration, Cambodia
1999Bachelor Degree in Law, University of Law and Economics Science, Cambodia
N/ASanthormok High School, Phnom Penh
ប្រវត្តិការងារ
2020-PresentUnder Secretary of State and Deputy Director of Cabinet, Ministry of Economy and Finance
2013-2020Deputy Director of Cabinet, Ministry of Economy and Finance
2012-2013Deputy Director, Department of Enterprise Audit, General Department of Taxation, Ministry of Economy and Finance
2008-2012Deputy Director, Department of ASEAN and Economic Integration, Ministry of Economy and Finance
2002-2008Chief of Bureau and Official, General Department of ASEAN, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation