ឯកសារ

ខ្លឹមសារដកស្រង់ថវិកាឆ្នាំ២០២៥ ផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរយៈពេលមធ្យម ២០២៥-២០២៧
ថ្ងៃទី១០ ខែ​មិថុនា ២០២៤

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ