រដ្ឋលេខាធិការ

​ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ជូ វិជិត្ត រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ឯកឧត្តម ជូ វិជិត្ត
H.E. CHOU VICHITH

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Name:H.E. CHOU VICHITH
Date of Birth:14 August 1963
Place of Birth:Phnom Penh, Cambodia
Nationality:Cambodian
Marital Status:Married with three children
Home Address:73, street 99, Sangkat BeungTraBek,
Khan Chamcarmon, Phnom Penh, Cambodia.
E-mail:chouvichith@yahoo.com
Mobile Phone:(855) 12 830594
កម្រិតវប្បធម៌
1991-1994Ph.D. Degree in Economics (The World Economy
and International Economic Relations), Timiryazev Agricultural Academy, MOSCOW, Russia
1985-1990Master Degree of Science in Agricultural Economics,
Timiryazev Agricultural Academy, MOSCOW, Russia
1981-1984Sisowath High School, Phnom Penh, Cambodia
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
Mother Tongue:Khmer
Foreign Languages:English and Russian
ប្រវត្តិការងារ
2013-PresentSecretary of State of the Ministry of Economy and Finance
2012-PresentVice Chairman of the Supreme National Economic Council with the rank of Minister
2011-2013Director of the Cabinet and Adviser to Deputy Prime Minister Keat Chhon,
Minister of Economy and Finance with the rank of Secretary of State
2009-2013Advisor to Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen,
Prime Minister of the Kingdom of Cambodia with the rank of Secretary of State
2008-2012Member of the Supreme National Economic Council with the rank of Secretary of State
2008-2011Director of the Cabinet of Deputy Prime Minister, Minister of the Ministry of Economy and Finance
2004-2008Member of the Supreme National Economic Council with the rank of Under Secretary of State
2001-2013Deputy Secretary General of the Ministry of Economy and Finance
1997-2008Director of the Cabinet of Sr. Minister, Minister of Economy and Finance
1996-1997Deputy Director of the department of state property and Official of
the Cabinet of Sr. Minister, Minister of Economy and Finance
ការតែងតាំងផ្សេងទៀត
2006-PresentMember of Board Directors of Phnom Penh Water Supply Authority
គ្រឿងឥស្សរិយយស
2010Award with a medal of Grand’Croix of the Royal Order of the Kingdom of Cambodia.  
2009Award with a medal of Grand’Croix of the Order of Sowathara (Economy) of Cambodia.
2008Award with a medal of Grand Officer of the Order of Sowathara (Economy) of Cambodia.
2008Award with a medal of Grand Officer of the Order of Monissaraphon (Culture) of Cambodia.
2003Award with a medal of Commander of Legion of the Order of the Kingdom of Cambodia.