អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ជូ វណ្ណៈ

ឯកឧត្តម ជូ វណ្ណៈ អគ្គនាយកនៃនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចំនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
H.E. Chou Vannak

Director General of Real Estate Business and Pawnshop Regulator of the Non-Bank Financial Services Authority

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ជូ វណ្ណៈ
Chou Vannak
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
០៥ កុម្ភៈ ១៩៧២
5 Feb 1972
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
សង្កាត់លេខ៥ រាជធានីភ្នំពេញ
Sangkat No.5, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០០-២០០២
2000-2002
បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម
សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសកម្ពុជា សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Utara នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី
Master of Business Administration
National University of Management of Cambodia under cooperation with Utara University Malaysia
១៩៩០-១៩៩៤
1990-1994
បរិញ្ញប័ត្រ ផ្នែកក្សេត្រសាស្រ្ត
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង
Bachelor of Agronomist
Royal University of Agriculture, Phnom Penh
ប្រវត្តិការងារ
ក.ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021 – Present
អគ្គនាយកនៃនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចំនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
Director General of Real Estate Business and Pawnshop Regulator of the Non-Bank Financial Services Authority
២០១៣-២០២០
2013 – 2020
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy General of General Department of Financial Industry of Ministry of Economy and Finance
២០០៧-២០១២
2007 – 2012
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននៃឧស្សាហកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃអគ្គនាយកដ្ឋាន
ឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Department Director of Financial Industry
២០០៨-២០១៣
2008 – 2013
ជំនួយការសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (SNEC)
Assistant to Member of Supreme National Economic Council
២០០៥-២០០៧
2005 – 2007
ប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Chief office of Financial Industry Department
២០០៣-២០០៥
2003 – 2005
មន្រ្តីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Officer of Financial Industry Department
១៩៩៧-២០០៣
1997 – 2003
មន្រ្តីអង្គភាពសម្របសម្រួលគម្រោងគាំទ្រវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
Project Officer of the Microfinance support Coordination Unit
១៩៩៥-១៩៩៧
1995 – 1997
មន្រ្តីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ
Officer of Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
ខ.ក្នុងវិស័យឯកជន
២០១៥-បច្ចុប្បន្ន
2015-Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា (FTB)
Board Member of Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB)
២០១៥-បច្ចុប្បន្ន
2015-Present
តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ជាភាគហ៊ុនិកនៅរដ្ឋាករទឹកស្វយ័ត ក្រុងភ្នំពេញ
The Representative of the Ministry of Economy and Finance as a shareholder at Phnom Penh Water Supply Authority
២០០៨-២០១៦
2008 – 2016
មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់
Supervision officer of PRASAK Microfinance Institution
២០០៧-២០១៥
2007 – 2015
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអង្គការកសិកម្ម និងអភិវឌ្ឍន៍បទ
Board of Director of Agriculture and Development Organization
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១០
2010
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់សេនា
Royal order of Cambodia Grand Officer
២០០៨
2008
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកកម្ពុជាថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Cambodia Chevalier