អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ជូ វណ្ណៈ

ឯកឧត្តម ជូ វណ្ណៈ
អគ្គនាយកនៃនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចាំនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
H.E. Chou Vannak

Director General of Real Estate Business and Pawnshop Regulator of the Non-Bank Financial Services Authority

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ជូ វណ្ណៈ
Chou Vannak
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
០៥ កុម្ភៈ ១៩៧២
5 Feb 1972
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
សង្កាត់លេខ៥ រាជធានីភ្នំពេញ
Sangkat No.5, Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០០-២០០២
2000-2002
បរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម, សាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៃប្រទេសកម្ពុជា
សហការជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Utara នៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី

Master of Business Administration, National University of Management of Cambodia
under cooperation with Utara University Malaysia
១៩៩០-១៩៩៤
1990-1994
បរិញ្ញាបត្រ ផ្នែកក្សេត្រសាស្រ្ត, សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មចំការដូង
Bachelor of Agronomist, Royal University of Agriculture, Phnom Penh
១៩៨៧-១៩៩០
1987-1990
មធ្យមសិក្សាកម្រិត២, សាលាបាក់ទូក (ភ្នំពេញ)
Secondary Level 2, Baktouk High School (Phnom Penh)
ប្រវត្តិការងារ
ក.ក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
អគ្គនាយកនៃនិយ័តករអាជីវកម្មអចលនវត្ថុ និងបញ្ចំនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
Director General of Real Estate Business and Pawnshop Regulator of the Non-Bank Financial Services Authority
២០១៨-២០២៣
2018-2023
ទីប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាស្តារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្មនិងជនបទ (ក.ក.ជ)
Advisor to The Council for Agricultural and Rural Development (the rank of a Secretary of State from)
២០១៣-២០២១
2013-2021
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
the Deputy Director General of the General Department of Financial Industry (GDFI) of the Ministry of Economics and Finance
២០០៧-២០១៣
2007-2013
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director Department of the Department of Financial Industry (FID)
២០០៦-២០១២
2006-2012
ជំនួយការសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈស្មើអគ្គនាយក
Assistant to member of the Supreme National Economic Council (SNEC, rank equal as Director General)
២០០៥-២០០៧
2005-2007
ប្រធានការិយាល័យ នៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Chief Office of the Department of Financial Industry (FID)
២០០៣-២០០៥
2003-2005
មន្រ្តីជំនាញ នៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Officer of the Department of Financial Industry (FID)
ខ.ក្នុងវិស័យឯកជន
២០១៥-បច្ចុប្បន្ន
2015-Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃធនាគារពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេសនៃកម្ពុជា (FTB)
Member of the Board of Directors of The Foreign Trade Bank of Cambodia (FTB)
២០០៨-២០១៦
2008-2016
មន្រ្តីត្រួតពិនិត្យ នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាក់
Officer Controller of PRASAC Microfinance Institution
២០០៧-២០១៥
2007-2015
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល នៃអង្គការស្រែខ្មែរ (អភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជនបទ)
Chairman of the Board of Directors of The SRER Khmer (Rural and Agricultural Development)
១៩៩៧-២០០៣
1997-2003
មន្រ្តីអង្គភាពសម្របសម្រួលគម្រោងគាំទ្រវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៃគម្រោង AFD
Officer coordinator unit for Microfinance of AFD project
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស,បារាំង (អានបាន)
English, French (Reading)
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១០
2010
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់សេនា
Royal order of Cambodia Grand Officer
២០០៨
2008
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកកម្ពុជាថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Cambodia Chevalier