អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម គង់ វិបុល

ឯកឧត្តម គង់ វិបុល ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
H.E. Kong Vibol

Delegate of the Royal Government in charge as Director General

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
គង់ វិបុល
Kong Vibol
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី ១៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៦៩
18 July 1969
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ឃុំជីហែ ស្រុកកោះសូទិន ខេត្តកំពង់ចាម
Chi He commune, Sotin district, Kampong Cham Province
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
ឆ្នាំ១៩៩២
1992
បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជកម្ម ឯកទេស គណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ និងសេដ្ឋកិច្ច ពីសាកលវិទ្យាល័យ Swinburne ប្រទេសអូស្ត្រាលី
Bachelor of Business in Financial Accounting and Economics (Honour) from Swinburne University of Technology in Melbourne, Australia
ប្រវត្តិការងារ
ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដល់បច្ចុប្បន្ន
22 Jan 2021 to Present
រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី បន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន
Minister attached to the Prime Minister
ថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១២ ដល់បច្ចុប្បន្ន
22 Aug 2012 to Present
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ
Delegate of Royal Government in charge as Director General of General Department of Taxation
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២ – ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣
Sept 2012 – Sept 2013
• អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការ វិនិយោគកម្ពុជា (គវក)
• ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
• Vice-Chairman of the Council for the Development of Cambodia (CDC) in charge of the Cambodia Investment Board (CIB)
• Advisor to Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Cambodian Prime Minister
ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១២
Sept 2012
រដ្ឋមន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន (Minister for ASEAN Free Trade Areas Council) និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាតំបន់វិនិយោគអាស៊ាន (Minister for ASEAN Investment Areas Council) ក្នុងឱកាសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន នៅរាជធានីភ្នំពេញ
AFTA Minister (ASEAN Free Trade Areas Minister) and AIA Minister (ASEAN Investment Areas Council Minister) while Cambodia hosted the ASEAN Minister Meeting in Phnom Penh
ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៨ – ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២
Oct 2008 – Oct 2012
• រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
• អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការ វិនិយោគកម្ពុជា (គវក)
• ទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
• ក្នុងនាមជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានតែងតាំងបន្ថែមជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន (ASEAN Free Trade Area – AFTA Council) និង ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតំបន់វិនិយោគអាស៊ាន (ASEAN Investment Areas – AIA Council)
• Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
• Vice-Chairman of the Council for the Development of Cambodia (CDC) in charge of the Cambodia Investment Board (CIB)
• Advisor to Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Cambodian Prime Minister
• As a Secretary of State, Ministry of Economy and Finance, additionally appointed as a member of ASEAN Free Trade Area – AFTA Council and a member of ASEAN Investment Areas – AIA Council
ឆ្នាំ ២០០៤ – ឆ្នាំ២០០៨
2004 – 2008
• រដ្ឋលេខាធិការទី១ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ មានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រី
• អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការ វិនិយោគកម្ពុជា (គវក)
• ក្នុងនាមជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានតែងតាំងបន្ថែមជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន (ASEAN Free Trade Area – AFTA Council) និង ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតំបន់វិនិយោគអាស៊ាន (ASEAN Investment Areas – AIA Council)
• First Secretary of State, Ministry of Economy and Finance, with Ranking as Minister
• Vice-Chairman of the Council for the Development of Cambodia (CDC) in charge of the Cambodia Investment Board (CIB)
• As a Secretary of State, Ministry of Economy and Finance, additionally appointed as a member of ASEAN Free Trade Area – AFTA Council and a member of ASEAN Investment Areas – AIA Council
ខែកញ្ញា ២០០៣
Sept 2003
រដ្ឋមន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន (Minister for ASEAN Free Trade Areas Council) និងជារដ្ឋមន្រ្តីក្រុមប្រឹក្សាតំបន់វិនិយោគអាស៊ាន (Minister for ASEAN Investment Areas Council) ក្នុងឱកាសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ាន នៅខេត្តសៀមរាប
AFTA Minister (ASEAN Free Trade Areas Minister) and AIA Minister (ASEAN Investment Areas Council Minister) while Cambodia hosted the ASEAN Minister Meeting in Siem Reap
ឆ្នាំ ១៩៩៨ – ឆ្នាំ២០០៤
1998 – 2004
• រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
• អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ទទួលបន្ទុកគណៈកម្មាធិការ វិនិយោគកម្ពុជា (គវក)
• ក្នុងនាមជារដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវបានតែងតាំងបន្ថែមជា សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន (ASEAN Free Trade Area – AFTA Council) និង ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាតំបន់វិនិយោគអាស៊ាន (ASEAN Investment Areas – AIA Council)
• Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
• Vice-Chairman of the Council for the Development of Cambodia (CDC) in charge of the Cambodia Investment Board (CIB)
• As a Secretary of State, Ministry of Economy and Finance, additionally appointed as a member of ASEAN Free Trade Area – AFTA Council and a member of ASEAN Investment Areas – AIA Council
ឆ្នាំ ១៩៩៤ – ១៩៩៨
1994 – 1998
នាយករងខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
Deputy Chief of Cabinet of Prime Minister of Royal Government of Cambodia
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
បោះពុម្ពផ្សាយ
ឆ្នាំ២០២១
2021
កំណែទម្រង់ពន្ធដារកម្ពុជា ២០១៣ – ២០២០
Cambodia Tax Reform 2013 – 2020
គ្រឿងឥស្សរិយយស
ថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧
13 November 2017
គ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
Grand Order of National Merit