រដ្ឋលេខាធិការ

​ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភា​ចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភា​ចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
HE. Dr. HEAN SAHIB

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ហ៊ាន សាហ៊ីប
HEAN SAHIB
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
៩ តុលា ១៩៦២
9 October 1962
ទីកន្លែងកំណើត
Place of birth
ស្រុកទូកមាស ខេត្តកំពត
Touk Meas, Kampot province (Cambodia)
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច
Married
Emailhsahib7@yahoo.com
កម្រិតវប្បធម៌
2018Academician
Royal Academy of Cambodia
1991-1994Doctor of Philosophy (Ph.D)
In Economics
Kiev State University, Ukraine
1985-1991Master of Science
In Economics
Kiev State University, Ukraine
ប្រវត្តិការងារ
2022-PresentMinister attached to the Prime Minister
2018-PresentPermanent Vice Chairman, Supreme National Economic Council (SNEC)
(With the rank of Senior Minister)
2013-PresentSecretary of State, Ministry of Economy and Finance (MEF)
2015-2018Permanent Vice Chairman, Supreme National Economic Council (SNEC)
(With the rank of Minister)
2013-2016Vice Chairman, Committee of Economic and Public Policy of Royal Government of Cambodia
2012-2015Vice Chairman and Secretary General of Supreme National Economic Council (SNEC)
(With the rank of Minister)
2009-2013Advisor to the Prime Minister, Prime Minister’s Office
2008-2012Secretary General, Supreme National Economic Council (SNEC)
2004-2013Deputy Secretary General, Ministry of Economy and Finance
2003-2008Deputy Secretary General, Supreme National Economic Council (SNEC)
1997-2004Director, Economics and Finance Institute (EFI) Ministry of Economy and Finance
1996-1997Deputy Director, Department of Information Management, Cambodian Rehabilitation and Development Board, Council for Development of Cambodia (CDC)
1994-1996Assistant to Senior Minister in charge of Rehabilitation and Development, Council of Ministers
មុខតំណែងផ្សេងទៀត
2010-PresentChairman, Cambodia Securities Exchange (CSX), Ministry of Economy and Finance
2004-PresentMember, Board of Director, Royal School of Administration (ERA)
1999-PresentMember, Board of Director, Royal Academy of Cambodia (RAC)
បទពិសោធន៍ការបង្រៀន
Lecturer at Royal Academy of Cambodia
2000-PresentTeaching subjects: Micro-macroeconomics, Economic Development,
and Economics of the Public Sector
Lecturer at Economics and Finance Institute
1997-PresentTeaching subjects: Economic Management, Economic Development,
Economic Role of Government, and Public Finance
Lecturer at Royal School of Administration
2004-Present
1995-1996
Teaching subject: Economics of the Public Sector
Teaching subject: Micro-macroeconomics

បោះពុម្ពផ្សាយ
• Role of Government in the process formulation of market economy in developing countries/ Ph.D. Dissertation/ Kiev State University/ Kiev,Ukraine/1994.
• Role of Government: In the period of the economic rehabilitation development and integration, Published by Lidee Khmer Review, No.1, Phnom Penh, 1995.
• The Cambodian Economy: on the doorway of regional Integration/ Published by Lidee Khmer Review, No. 6, Phnom Penh,1997.
• Economic and Social Dictionary, Co-author, Published by the Economics and Finance Institute and Japan International Cooperation Agency (JICA), Phnom Penh, 2004.
• Managing Economy and Finance, Published by the Economics and Finance Institute, Phnom Penh, 2006.
• Dictionary of Economic and Social Terminology: Khmer-English, Co-author, Published by the Economics and Finance Institute, Phnom Penh, 2009.
Economists’ thought and Economics, Published by author, Phnom Penh, 2021