រដ្ឋលេខាធិការ

​ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភា​ចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប រដ្ឋមន្រ្តីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្រ្តី

បណ្ឌិតសភា​ចារ្យ ហ៊ាន សាហ៊ីប
Dr HEAN SAHIB

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
NameHEAN SAHIB
Date of Birth9 October 1962
Place of birthTouk Meas, Kampot province (Cambodia)
NationalityCambodian
Marital StatusMarried with one child
Emailhsahib7@yahoo.com
កម្រិតវប្បធម៌
April 2018Academician
Royal Academy of Cambodia
1991-1994Doctor of Philosophy (Ph.D)
In Economics
Kiev State University, Ukraine
1985-1991Master of Science
In Economics
Kiev State University, Ukraine
ប្រវត្តិការងារ
2022 – PresentMinister attached to the Prime Minister
2018 – PresentPermanent Vice Chairman, Supreme National Economic Council (SNEC)
(With the rank of Senior Minister)
2013 – PresentSecretary of State, Ministry of Economy and Finance (MEF)
2015 – 2018Permanent Vice Chairman, Supreme National Economic Council (SNEC)
(With the rank of Minister)
2013-2016Vice Chairman, Committee of Economic and Public Policy of Royal Government of Cambodia
2012-2015Vice Chairman and Secretary General of Supreme National Economic Council (SNEC)
(With the rank of Minister)
2009-2013Advisor to the Prime Minister, Prime Minister’s Office
2008-2012Secretary General, Supreme National Economic Council (SNEC)
2004-2013Deputy Secretary General, Ministry of Economy and Finance
2003- 2008Deputy Secretary General, Supreme National Economic Council (SNEC)
1997- 2004Director, Economics and Finance Institute (EFI) Ministry of Economy and Finance
1996-1997Deputy Director, Department of Information Management, Cambodian Rehabilitation and Development Board, Council for Development of Cambodia (CDC)
1994-1996Assistant to Senior Minister in charge of Rehabilitation and Development, Council of Ministers
មុខតំណែងផ្សេងទៀត
2010 to PresentChairman, Cambodia Securities Exchange (CSX), Ministry of Economy and Finance
2004 to PresentMember, Board of Director, Royal School of Administration (ERA)
1999 to PresentMember, Board of Director, Royal Academy of Cambodia (RAC)
បទពិសោធន៍ការបង្រៀន
Lecturer at Royal Academy of Cambodia
2000-PresentTeaching subjects: Micro-macroeconomics, Economic Development,
and Economics of the Public Sector
Lecturer at Economics and Finance Institute
1997-PresentTeaching subjects: Economic Management, Economic Development,
Economic Role of Government, and Public Finance
Lecturer at Royal School of Administration
2004-Present
1995-1996
Teaching subject: Economics of the Public Sector
Teaching subject: Micro-macroeconomics

បោះពុម្ពផ្សាយ
• Role of Government in the process formulation of market economy in developing countries/ Ph.D. Dissertation/ Kiev State University/ Kiev,Ukraine/1994.
• Role of Government: In the period of the economic rehabilitation development and integration, Published by Lidee Khmer Review, No.1, Phnom Penh, 1995.
• The Cambodian Economy: on the doorway of regional Integration/ Published by Lidee Khmer Review, No. 6, Phnom Penh,1997.
• Economic and Social Dictionary, Co-author, Published by the Economics and Finance Institute and Japan International Cooperation Agency (JICA), Phnom Penh, 2004.
• Managing Economy and Finance, Published by the Economics and Finance Institute, Phnom Penh, 2006.
• Dictionary of Economic and Social Terminology: Khmer-English, Co-author, Published by the Economics and Finance Institute, Phnom Penh, 2009.
Economists’ thought and Economics, Published by author, Phnom Penh, 2021