រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ហ៊ីវ សុវណ្ណ

ឯកឧត្តម ហ៊ីវ សុវណ្ណ
H.E. Hiv Sovann

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ហ៊ីវ សុវណ្ណ
Hiv Sovann
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី១១ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៥៤
11-12-1954
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ភូមិព្រៃឈរ ឃុំព្រៃឈរ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម
Village Prey Chhor, Commune Prey Chhor, District Prey Chhor, Kampong Cham Province.
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
មាន ភរិយា និងកូន ចំនួន ០៤ នាក់
Married, with 4 children

កំរិតវប្បធម៌
១៩៧២
1972
Bac.II Serie Mathematique
១៩៨៧
1987
បរិញ្ញាប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ
Bachelor Degree of Finance and Accounting
២០០៤
2004
អនុបណ្ឌិតហិរញ្ញវត្ថុ
Master of Finance
២០០៦
2006
Ph.D’s Candidate of Finance
បេក្ខជនបណ្ឌិតហិរញ្ញវត្ថុ
ប្រវត្តិការងារ
ខែ ០៤ / ១៩៨០
April 1980
មន្ត្រីនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
Official of Financial Affairs Department, Ministry of Finance
ខែ ១២ /១៩៨៤
December 1984
អនុប្រធានការិយាល័យឧស្សាហកម្មនិងសំណង់ ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Chief Office of Industry and Construction, Ministry of Finance
ខែ ០៧ /១៩៨៧
July 1987
-អភិបាលរងស្រុកកំពង់លែង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
(មជ្ឍឹមបំពេញអោយថ្នាក់ស្រុក ០៣ ឆ្នាំ)

Governor of Kampong Leaeng District, Kampong Chhang Province.
(Central office assigned to lead district’s affairs for three years)
ខែ ០១ /១៩៩៣
January 1993
-ប្រធានការិយាល័យថវិកា រតនាគារជាតិ
-Chief office of budget, National Treasury
ខែ ១១ / ១៩៩៣
November 1993
– អនុប្រធានទី១ រតនាគារជាតិ
-ទីប្រឹក្សាសម្តេច ជា ស៊ីម ប្រធានព្រឹទ្ធសភា ឋានៈស្មើរដ្ឋមន្រ្តី
-ទីប្រឹក្សាសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ

-First Deputy Director, National Treasury
-Advisor to Samdach Chea Sim, Senate President
(With the rank of Minister)
-Advisor to Samdach Techo Hun Sen Prime Minister of Cambodia (With the rank of Secretary of State)
ខែ ០៩ / ២០០៨
September 2008
-អគ្គនាយករង រតនាគារជាតិ
-ទីប្រឹក្សា SNEC ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ

-Deputy Director General, General Department of National Treasury.
-Advisor to Supreme National Economic Council (SNEC)
ខែ ១០ / ២០១៣
October 2013
អគ្គលេខាធិការ MEF
Secretary General, Ministry of Economy and Finance
ខែ ០៧ / ២០១៤
July 2014
អនុរដ្ឋលេខាធិការ MEF
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
ខែ ០៧ / ២០២០
July 2020 to present
រដ្ឋលេខាធិការ MEF
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខែ្មរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, បារាំង
English and French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២៨ /០៧ /២០១១
28- 07 – 2011
គ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
Medal of National Merit.
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨០៩/៧៧១ (២០០៩)
គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថារា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal order of Sowathara Grand Cross
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/១១០៩/១០៧៣ (២០០៩)
គ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal order of Monisaraphon Grand Cross
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩០៨/ (១០០២) ២០០៨គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថារា ថ្នាក់មហាសេនា
Royal order of Sowathara Grand officer
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៨០៧/៣៩៤ (២០០៧)គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal order of Cambodia Grand Cross
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១០៦/០០១ (២០០៦)គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា
Royal order of Cambodia Grand Officer
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៤០៦/១៥៤ (២០០៦)គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ធិបឌិន្ទ
Royal order of Cambodia Commander
ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០៩០៣/២៩០ (២០០៣)គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថារា ថ្នាក់សេនា
Royal order of Sowathara officer