អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម នេត មុន្នី

ឯកឧត្តម នេត មុន្នី អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ
H.E. Net Mony

Director General of General Department of State Property and Non Tax Revenue

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
នេត មុន្នី
Net Mony
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៥
14-08-1965
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ភូមិតាខ្មៅ ឃុំតាខ្មៅ ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង ខេត្តកណ្ដាល
Ta Khmau Village, Ta Khmau Comumune, Kandal Stueng District, Kandal Province
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានកូនស្រីពីរនាក់
Married with two daughters

កំរិតវប្បធម៌
២០១៤
2014
សញ្ញាបត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងគោលនយោបាយ
Certificate of Financial Programing and Policies, (International Monetary Fund)
២០០១
2001
សញ្ញាបត្រមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលសាធារណៈ, គោលនយោបាយ, អភិបាលកិច្ច និងភាពជាអ្នកដឹកនាំ
Certificate of Public Administration, Policy, Governance and Leadership for Senior Government Official from Cambodia (Nanyang Technological University)
១៩៩៥ – ១៩៩៧
1995-1997
អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (សាកលវិទ្យាល័យនៃទីក្រុងឡុងដ៍)
Master of Science in Financial Economics (University of London)
១៩៨៤ -១៩៨៨
1984-1988
បរិញ្ញាបត្រវិស្វករសេដ្ឋកិច្ចរោងចក្រ (អាល្លឺម៉ង់ខាងកើត)
Bachelor of Economist in Enterprise Management (Ingenierschule Fur Verkerhstechnik)
១៩៨១ – ១៩៨៤
1981-1984
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
High School Diploma
ប្រវត្តិការងារ
២០១៣ ដល់ បច្ចុប្បន្ន
2013 – Present
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General of General Department of State Property and Non Tax Revenue, Ministry of Economy and Finance
២០០៥
2005
ប្រធាននាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ នៃនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director of Department of State Property, Ministry of Economy and Finance (MEF)
២០០០
2000
អនុប្រធានទី១ នៃនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
First Deputy Director of Department of State Property, Ministry of Economy and Finance (MEF)
១៩៩៨
1998
នាយករងវិទ្យាស្ថាន នៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of Economics and Finance Institute, Ministry of Economy and Finance (MEF)
១៩៩៦
1996
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
Deputy Director of the Council for the Development of Cambodia (CDC)
១៩៩៤ ដល់ ១៩៩៥
1994 – 1995
មន្ត្រី នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា
Public Officer of the Council for the Development of Cambodia (CDC)
១៩៩៣ ដល់ ១៩៩៤
1993 – 1994
មន្រ្តីជំនួយការ នៃគណៈកម្មាធិការនីតិសម្បទា និងអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា,ខុទ្ទកាល័យក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋមន្ត្រី
Assistant Official of Cambodia Rehabilitation and Development Board (CRDB), Cabinet of the Council of Ministers
១៩៨៩ ដល់ ១៩៩៣
1989 – 1993
មន្ត្រី នៃនាយកដ្ឋានគមនាគមន៍ និងប្រៃសណីយ៍, ខុទ្ទកាល័យក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី
Public Officer of Department of Post and Telecommunications, Cabinet of the Council of Ministers
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស អាល្លឺម៉ង់
English, German
គ្រឿងឥស្សរិយយស
0៥-០៤-២០១៧
05-04-2017
គ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
Grand Order of National Merit
២៦ -០២-២០១០ (២៣៤ អនក្រ តត)
26-02-2010 (234អនក្រ. តត)
មេដាយមាសស្ថាបនាជាតិ
Medal of National Construction Gold
២៩-០៤-២០០៩ (នស/រកត/០៤០៩/៤៤៦)
29-04-2009 (នស/រកត/0409/446)
មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Sowathara Grand Cross
០៨ -០៤ -២០០៣ (៣០៤ អនក្រ.តត)
08-04-2003 (304 អនក្រ. តត)
មេដាយមាសការងារ
Medal of Labor Gold
០៤ -០៥-២០០១ (១៩០ អនក្រ.តត)
04-05-2001 (190 អនក្រ.តត)
មេដាយប្រាក់ការងារ
Medal of Labor Silver