អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ទេព ភិយ្យោរិន្រ្ទ

ឯកឧត្តម ទេព ភិយ្យោរិន្រ្ទ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Tep Phiyorin

Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ទេព ភិយ្យោរិន្ទ្រ
Tep Phiyorin
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧៤
October 25, 1974
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
រាជធានីភ្នំពេញ
Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
១៩៩២-១៩៩៧
1992-1997
-គ្រឹះស្ថាន៖ The Kharkov State University of Economics
-ទីកន្លែងសិក្សា៖ អុ៑យក្រែន
-ឯកទេស៖ សេដ្ឋកិច្ច
-កម្រិតសញ្ញាបត្រ៖ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
MSc. in Economics, The Kharkov State University of Economics, Kharkov, Ukraine.
២០០២-២០០៣
2002-2003
-គ្រឹះស្ថាន៖ The University of Birmingham
-ទីកន្លែងសិក្សា៖ អង់គ្លេស
-ឯកទេស៖ គ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
-កម្រិតសញ្ញាបត្រ៖ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
MSc. in Public Economic Management and Finance, School of Public Policy, International Development Department, The University of Birmingham, Birmingham, United Kingdom.
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៧-២០២០
2017-2020
អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General, Economic and Public Finance Policy Department, Ministry of Economy and Finance
២០១៥-២០១៧
2015-2017
ទីប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិ, ការិយាល័យរបស់ធនាគារពិភពលោក, វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី, សហរដ្ឋអាមេរិក
Adviser to Executive Director, The World Bank Constituency Office, The World Bank Group, Washington, D.C., USA.
២០១៣-២០១៥
2013-2015
ប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃ
អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Director, Economic and Public Finance Policy Department, General Department of Economic and Public Finance Policy, Ministry of Economy and Finance
២០១២-បច្ចុប្បន្ន
2012-Present
អគ្គលេខាធិការរងនៃឧត្ដមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Deputy Secretary General, Supreme National Economic Council
២០០៨-២០១២
2008-2012
ប្រធានការិយាល័យស្រាវជ្រាវនិងវិភាគគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Director, Economic Policy Research and Analysis Department, Supreme National Economic Council
២០០៨-២០១៣
2008-2013
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិង
ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

Deputy Director, Economic and Public Finance Policy Department, Ministry of Economy and Finance
២០០៥-២០០៨
2005-2008
ប្រធានការិយាល័យម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៃនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញ

Head of Macroeconomics Office, Economic and Public Finance Policy Department, Ministry of Economy and Finance
២០០៧-២០០៨
2007-2008
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងវិភាគគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Deputy Director, Economic Policy Research and Analysis Department, Supreme National Economic Council
២០០៣-២០០៧
2003-2007
អ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងវិភាគគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Economic Researcher, Economic Policy Research and Analysis Department, Supreme National Economic Council
២០០១-២០០៥
2001-2005
អ្នកស្រាវជ្រាវអង្គភាពផែនការនិងតាមដានគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Researcher, Economic and Financial Policy Planning and Monitoring Unit, Ministry of Economy and Finance
២០០០-២០០១
2000-2001
មន្រ្តីផ្នែកថវិកានៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Budget Officer, Budget and Financial Affairs Department, Ministry of Economy and Finance
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស និង រុស្ស៊ី
English, Russian