រដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ កែវ ចរិយា

លោកជំទាវ​ កែវ ចរិយា
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Keo Chariya

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
កែវ ចរិយា
Keo Chariya
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៥៤
31 – July – 1954
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
សង្កាត់លេខ៥ ក្រុងភ្នំពេញ
Sangkat 5, Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
១៩៦៦
1966
មធ្យមសិក្សាបត្រភាគ II
High school
២០០៤
2004
បរិញ្ញាបត្រគណនេយ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ
Bachelor of Accounting and Finance
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
រដ្ឋលេខាធិការ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៣-២០២០
2013-2020
អនុរដ្ឋលេខាធិការ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១០-២០១៣
2010-2013
អគ្គាធិការរង
Deputy Secretary General
២០០៥-២០១០
2005-2010
ប្រធានការិយាល័យ
Bureau Chief
១៩៩៤-២០០៥
1994-2005
អនុប្រធានការិយាល័យ
Deputy Bureau Chief
១៩៨០-១៩៩៤
1980-1994
មន្រ្តី
Official
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
បារាំង អង់គ្លេស (មធ្យម)
French English (Moderate)
បោះពុម្ពផ្សាយ
២០០៩
2009
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ២០០៨-២០១២
Gender Mainstreaming Strategic Plan of Ministry of Economy and Finance for 2008-2012
២០១៩
2019
កម្រងស្រ្តីជាមន្រ្តីរាជការក្រសួងសេដ្ខកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Series of Female Official, Ministry of Economy and Finance
២០២១
2021
ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបញ្ជ្រាបយេនឌ័ររបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ២០២០-២០២៣
Gender Mainstreaming Strategic Plan of Ministry of Economy and Finance for 2020-2023
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២០
2020
មេដាយមាសស្រ្តីវឌ្ឍនា
Medal of Satraei Vathana Gold
២០១៩
2019
មុនីសារាភ័ណ ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Monisaraphon Grand Cross
២០១៧
2017
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia​ Grand Cross