អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ឈួន សំរឹទ្ធិ

ឯកឧត្តម ឈួន សំរឹទ្ធិ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
និងគ្រប់គ្រងបំណុល
H.E. Chhuon Samrith

Director General, General Department of International Cooperation and Debt Management

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ឈួន សំរឹទ្ធិ
Chhuon Samrith
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦៧
04 April 1967
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
សង្កាត់លេខ៣ រាជធានីភ្នំពេញ
Sangkat No.3, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងមានបុត្រ ៣នាក់
Married with 3 children

កំរិតវប្បធម៌
០១/១០/១៩៩៨ -០១/០៦/២០០០
01/10/1998-01/06/2000
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់អេពីដេមីសាស្រ្ត
សាកលវិទ្យាល័យ កាលីហ្វ័រនី ឡូសអង់ហ្សីលេស សហរដ្ឋអាមេរិក
Master of Science in Epidemiology
School of Public Health, University of California, Los Angles (UCLA), Los Angeles, California, USA
០១/១០/១៩៨៧ -០១/១០/១៩៩៣
01/10/1987-01/10/1993
វេជ្ជបណ្ឌិត (បរិញ្ញាបត្រ)
មហាវិទ្យាល័យ វេជ្ជសាស្ត្រ ឱសថសាស្ត្រ និងទន្តសាស្រ្ត រាជធានីភ្នំពេញ
Doctor in Medicine
University of Health Science Phnom Penh, Cambodia
០១/១០/១៩៨១ -០១/០៦/១៩៨៧
01/10/1981-01/06/1987
មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិទ្យាល័យបាក់ទូក)
Bak Touk High School, Phnom Penh
ប្រវត្តិការងារ
២៩/០៨/២០២០-បច្ចុប្បន្ន
29/08/2020-Present
ជំនួយការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (ឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ)
Assistant to Chairman of Supreme National Economic Council, Phnom Penh, Cambodia
២២/០៦/២០២០-បច្ចុប្បន្ន
29/06/2020-Present
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General, General Department of
International Cooperation and Debt Management
Ministry of Economy and Finance
៣១/០៥/២០១៦-២២/០៦/២០២០
29/06/2020-Present
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
និងគ្រប់គ្រងបំណុល នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director General, General Department of
International Cooperation and Debt Management
Ministry of Economy and Finance
២២/១០/២០១៣-៣១/០៥/២០១៦
22/10/2013-31/05/2016
ប្រធាននាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការ និងគ្រប់គ្រងបំណុល
អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director Department of Cooperation and Debt Management, General Department of Budget
Ministry of Economy and Finance
០៤/០៣/២០១១-២២/១០/២០១៣
04/03/2011-22/10/2013
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director, Department of Investment and Cooperation, Ministry of Economy and Finance
៣០/១២/២០០៨-២៩/០៨/២០២០
30/12/2008-29/08/2020
ជំនួយការឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (ឋានៈស្មើអគ្គនាយករង)
Assistant to Chairman of Supreme National Economic Council, Phnom Penh, Cambodia
២២/០៦/២០០៥-បច្ចុប្បន្ន
22/06/2005-Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែត
Board members of Calmette Hospital, Phnom Penh, Cambodia
០១/០២/២០០៥-០៤/០៣/២០១១
01/02/2005-04/03/2020
ប្រធានការិយាល័យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រង
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Chief ADB Division
Department of Investment and Cooperation
Ministry of Economy and Finance
០៤/១២/២០០១-០១/០២/២០០៤
04/12/2001-01/02/2004
អនុប្រធានការិយាល័យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រង
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Chief ADB Division
Department of Investment and Cooperation
Ministry of Economy and Finance
០២/០៨/២០០១-០២/១២/២០០១
02/08/2001-02/12/2001
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល, ការិយាល័យធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី
នាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រង
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Officer
ADB Division, Department of Investment and Cooperation
Department of Investment and Cooperation
Ministry of Economy and Finance
០៤/០៨/១៩៩៤-០២/០៨/២០០១
04/08/1994-02/08/2001
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ទទួលបន្ទុកការងារអង្កេតនិងតាមដាន, មជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺអេដស៍ សើស្បែក និងកាមរោគ
ក្រសួងសុខាភិបាល
Officer
HIV/AIDS Sentinel Surveillance Unit, National Center for HIV/AIDS, Dermatology and STDs Control
Ministry of Health
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English