អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ

ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ
ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវា
ហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
H.E. Chhun Sambath

Chairman of Internal Audit Unit of Non-Bank Financial Services Authority

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ឈុន សម្បត្តិ
Chhun Sambath
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
២៤ មេសា ១៩៧០
24-April-1970
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
រាជធានីភ្នំពេញ
Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០០-២០០១
2000-2001
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ គ្រប់គ្រង និងយុទ្ធសាស្រ្ត សាលាគ្រប់គ្រងលីយ៉ុង (បារាំង)
Master degree of Management and Strategy Ecole Management of Lyon
១៩៩៨-១៩៩៩
1998-1999
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ សេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រង លុយមីញែលីយ៉ុង២ (បារាំង)
Master degree of Economics and Management University Lumiere Lyon 2
១៩៩៧-១៩៩៨
1997-1998
បរិញ្ញាបត្រ សេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រង លុយមីញែលីយ៉ុង២ (បារាំង)
Bachelor of Economics and Management University Lumiere Lyon 2
១៩៩៦-១៩៩៧
1996-1997
បរិញ្ញាបត្រ ធុរកិច្ច សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor of Business Administration Royal University of Law and Economics
ប្រវត្តិការងារ
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
2023-Present
ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ
Advisor to Supreme National Economic Council (SNEC) with the rank of Secretary of State
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
Head of Internal Audit Unit of Non-Bank Financial Services Authority with the rank of under Secretary of State
២០១៤-២០២១
2014-2021
អគ្គនាយករងនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា
Deputy director of Securities and Exchange Regulator of Cambodia
២០០៨-២០១៤
2008-2014
ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការបោះផ្សាយលក់មូលបត្រ នៃនិយ័តករមូល បត្រកម្ពុជា
Head Department of Securities and Exchange Regulator of Cambodia
២០០៣-២០០៨
2003-2008
គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Lecturer of Royal University of Law and Economics
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស បារាំង
English, French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៧
2017
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកកម្ពុជាថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Cambodia Chevalier