អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ

ឯកឧត្តម ឈុន សម្បត្តិ ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
H.E. Chhun Sambath

Chairman of Internal Audit Unit of Non-Bank Financial Services Authority

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ឈុន សម្បត្តិ
Chhun Sambath
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
២៤ មេសា ១៩៧០
24-April-1970
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
រាជធានីភ្នំពេញ
Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០០-២០០១បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
សាលាគ្រប់គ្រងលីយ៉ុង
Master degree
១៩៩៨-១៩៩៩
1998-1999
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់
លុយមីញែលីយ៉ុង២
Master degree
Universite Lumiere Lyon 2
១៩៩៧-១៩៩៨
1997-1998
បរិញ្ញាបត្រ
លុយមីញែលីយ៉ុង២
Bachelor Degree
Universite Lumiere Lyon 2
១៩៩៦-១៩៩៧
1996-1997
បរិញ្ញាបត្រ
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor Degree
Royal University of Law and Economics
ប្រវត្តិការងារ
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021 – Present
ប្រធានអង្គភាពសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
Chairman of Internal Audit Unit of Non-Bank Financial Services Authority
២០១៩-បច្ចុប្បន្ន
2021 – Present
ទីប្រឹក្សា ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Advisor of Supreme National Economic Council (SNEC)
២០១៤-២០២១
2014 – 2021
អគ្គនាយករងនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា
Deputy director of Securities and Exchange Regulator of Cambodia
២០០៨-២០១៤
2008 – 2014
ប្រធាននាយកដ្ឋាននៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា
Head Department of Securities and Exchange Regulator of Cambodia
២០០៣-២០០៨
2003 – 2008
គ្រូបង្រៀនកម្រិតឧត្តម សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Lecturer of Royal University of Law and Economics
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស បារាំង
English, French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
០៥-មេសា-២០១៧
05-April-2017
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកកម្ពុជាថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Cambodia Chevalier