រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ី វ៉ាន់

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ម៉ី វ៉ាន់
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. Mey Vann

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ម៉ី វ៉ាន់
Mey Vann
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី ០៦ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៦៩
06 October 1969
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Santuk, Kampong Thom, Cambodia
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៥-២០០៩
2005-2009
បណ្ឌិតរដ្ឋបាលធុរកិច្ច នៃសកលវិទ្យាល័យ PRESTON (សហរដ្ឋអាមេរិក)
Doctor of Business Administration,
PRESTON University, United States of America
១៩៩៧-១៩៩៩
1997-1999
អនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ នៃសកលវិទ្យាល័យ D’AUVERGNE (ប្រទេសបារាំង)
Master of Political Economics, D’ AUVERGNE, France
១៩៩៣-១៩៩៤
1993-1994
បរិញ្ញាបត្រច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម នៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Bachelor of Business Law, ECONOMICS Institute, Cambodia
១៩៩០-១៩៩៣
1990-1993
បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៃវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច ព្រះរាជាណា-ចក្រកម្ពុជា
Bachelor of Economics, ECONOMICS Institute, Cambodia
១៩៨៩-១៩៩០
1989-1990
វិទ្យាល័យបឹងត្របែក ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Beoung Trabek High School, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
Board Member, Secretary of State, Secretary General of General Secretary of Non-Bank Financial Services Authority
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០២០-២០២០
2020-2020
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ)
Delegate of the Royal Government in charge as Director General of General Department of Financial Industry of Ministry of Economy and Finance (with the rank of Secretary of State)
២០១៧-២០២០
2017-2020
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (ឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ)
Delegate of the Royal Government in charge as Director General of General Department of Financial Industry of Ministry of Economy and Finance (with the rank of Under Secretary of State)
២០១៣-២០១៧
2013-2017
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋ-កិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General of General Department of Financial Industry of Ministry of Economy and Finance
២០០២-២០១៣
2002-2013
ប្រធាននាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director of Financial Industry Department of Ministry of Economy and Finance
១៩៩៩-២០០២
1999-2002
ជំនួយការ អគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Assistant to Secretary General of General Secretary of Ministry of Economy and Finance
១៩៩៤-១៩៩៩
1994-1999
មន្ត្រី នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Official of Ministry of Economy and Finance
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, បារាំង
English, French
ការតែងតាំងផ្សេងៗ
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
2023-Present
សមាជិកគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងធុរកិច្ចឌីជីថល
Member of Digital Economy and Business Committee
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
2023-Present
អនុប្រធានគណៈកម្មការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
Deputy Chairman of Public Financial Management Reform Committee of Cambodia
២០២២-បច្ចុប្បន្ន
2022-Present
សមាជិកក្រុមការងារមណ្ឌលហរិញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
Task Force Member of Financial Centre of Cambodia
២០២២-បច្ចុប្បន្ន
2022-Present
សមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
Member of the National Committee for Cambodian Financial Stability
2021-PresentMember of Board Director, ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance, Cambodian Representative
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា និងជាអគ្គលេខាធិការ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
Member of Board Directors and Secretary General of General Secretary of Non-Bank Financial Services Authority
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
សមាជិកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា
Member of Commercial Gambling Management Committee of Cambodia
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសាជីវកម្មធានាឥណទានកម្ពុជា
Member of Board Directors of Credit Guarantee Corporation of Cambodia
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
សមាជិកក្រុមការងាររៀបចំយន្តការការពារប្រាក់បញ្ញើ
Task Force Member, Mechanism of Deposit Insurance
២០១៩-២០២០
2019-2020
ទីប្រឹក្សា នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ (ឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ)
Advisor at Supreme National Economic Council (with the Rank of Secretary of State)
២០១៩-២០២២
2019-2022
លេខាធិការ នៃគណៈកម្មាធិការជាតិស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
Secretary of the National Committee for Cambodian Financial Stability
២០១៨-បច្ចុប្បន្ន
2018-Present
សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម
Member of Executive Committee of the National Social Protection Council
២០១៦-បច្ចុប្បន្ន
2016-Present
សមាជិកគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម
Member of National Committee of Anti-Money Laundering and Financing of Terrorism
២០១៦-បច្ចុប្បន្ន
2016-Present
សមាជិកគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
Committee Member, Strategic Development of Micro-Financial Sector
២០១៤-បច្ចុប្បន្ន
2014-Present
សមាជិកគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
Committee Member, Strategic Development of Financial Sector
២០១៤-បច្ចុប្បន្ន
2014-Present
សមាជិកអនុគណៈកម្មាធិការតាមវិស័យនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន
Member of Sectoral Subcommittee of the Private Sector Development Steering Committee
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២២-បច្ចុប្បន្ន
2022-Present
សុវត្ថារា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Sowathara Grand Cross
២០១០-២០២២
2010-2022
មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Monisaraphon Grand Cross
២០០៩-២០១០
2009-2010
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer