អនុរដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ លឹម ឈុននី

លោកជំទាវ​ លឹម ឈុននី អនុរដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Lim Chhunny

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name
លឹម ឈុននី
Lim Chhunny
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦៩
22 June 1969
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
ភូមិកំពង់ថ្ម ឃុំកំពង់ថ្ម ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ
Kampong Thmor Village, Kampong Thmor Commune, Santuk District, Kampong Thom Province
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
ឈ្មោះប្តី សូ ណារិទ្ធិ (រស់) កើតថ្ងៃទី ១៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៦៣
មុខរបរ យោធា ចំនួនកូន ០២នាក់
Married with 2 children

កំរិតវប្បធម៌
០១ មករា ២០០១ – ៣១ ធ្នូ ២០០៣
01 Jan 2001-31 Dec 2003
បរិញ្ញាបត្ររងគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ
Associate Degree in Accounting and Finance
National Institute of Business
០១ មករា ២០០៣ – ៣១ ធ្នូ ២០០៥
01 Jan 2003-31 Dec 2005
បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជសាស្ត្រគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ
Bachelor of Commerce, Accounting and Finance
National Institute of Business
ប្រវត្តិការងារ
២២ មិថុនា ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
22 Jun 2020-Present
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្នាក់ដឹកនាំ អនុរដ្ឋលេខាធិការ
Economics and Finance, Leaders, Undersecretary of State
០៨ វិច្ឆិកា ២០១៨ – ២២ មិថុនា ២០២០
08 Nov 2018-22 Jun 2020
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន
Economics and Finance, Legislative Council,
Deputy Chief of Secretariat
២២ តុលា ២០១៣ -០៨ វិច្ឆិកា ២០១៨
22 Oct 2013-08 Nov 2018
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
ប្រធាននាយកដ្ឋាន
Ministry of Economy and Finance, Department of
Legislation, Head of Department
១៧ មិថុនា ២០១៣ -២២ តុលា ២០១៣
17 Jun 2013-22 Oct 2013
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
Ministry of Economy and Finance, Department of
Legislation, Deputy Head of Department
០៧ សីហា ២០០៩ – ១៧ មិថុនា ២០១៣
07 Aug 2009-17 Jun 2013
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
ប្រធានការិយាល័យ
Ministry of Economy and Finance, Department of
Legislation, Office Manager
១៩ កញ្ញា ២០០៨ – ០៧ សីហា ២០០៩
19 Sep 2008-07 Aug 2009
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម
អនុប្រធានការិយាល័យ
Ministry of Economy and Finance, Department of
Legislation, Deputy Chief of Office
០១ មករា ២០០០ -៣១ ធ្នូ ២០០៨
01 Jan 2000-31 Dec 2008
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម មន្រ្តី
Ministry of Economy and Finance, Department of
Legislation, Officer
១២ សីហា ១៩៨៨ – ៣១ ធ្នូ ២០០០
12 Aug 1988-31 Dec 2000
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម មន្ត្រី
Ministry of Economy and Finance, Department of
Legislation, Officer
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស និងបារាំង (មធ្យម)
English, French (Medium)
គ្រឿងឥស្សរិយយស
០៤​ វិច្ឆិកា ២០២២
(04 November 2022)
មេដាយការងារ ថ្នាក់សេនា
Medal of Labor Sena
១០ មីនា ២០២០
10 Mar 2020
មេដាយស្រ្តីវឌ្ឍនា ថ្នាក់មាស
Medal of Sstraei Vathana Gold
០៥ មេសា ២០១៧
05 Apr 2017
មេដាយការងារ ថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Medal of Labor Asarith