អនុរដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ លឹម ឈុននី

លោកជំទាវ​ លឹម ឈុននី
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Lim Chhunny

Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
លឹម ឈុននី
Lim Chhunny
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦៩
22 June 1969
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភូមិកំពង់ថ្ម ឃុំកំពង់ថ្ម ស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ
Kampong Thmor Village, Kampong Thmor Commune, Santuk District, Kampong Thom Province
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០១៩វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ដឹកនាំជាស្រ្តី (១៣០ម៉ោង) ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
២០០៣-២០០៥បរិញ្ញាបត្រពាណិជ្ជសាស្រ្តគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០១- ២០០៣
2001-2003
បរិញ្ញាបត្ររងគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ វិទ្យាស្ថានជាតិពាណិជ្ជសាស្ត្រ
Associate Degree in Accounting and Finance
National Institute of Business
២០០០វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
១៩៩៨-១៩៩៩វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ គណនេយ្យហិរញ្ញវត្ថុ
១៩៩៨-១៩៩៩វិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សា វិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ច្បាប់អង្គការពាណិជ្ជកម្ម
១៩៨៨-១៩៨៩លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា មន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរាជធានីភ្នំពេញ គណនេយ្យ
១៩៨៥-១៩៨៧មធ្យមសិក្សាកម្រិត២ វិទ្យាល័យទួលគោក
១៩៨៣-១៩៨៥មធ្យមសិក្សាកម្រិត១ វិទ្យាល័យវត្តភ្នំ
១៩៧៩-១៩៨៣បឋមសិក្សាកំពង់ថ្ម
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៨-២០២០
2018-2020
អនុប្រធានលេខាធិការដ្ឋាន ក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Chief of Secretariat, Legislative Council, Ministry of Economy and Finance
២០១៣-២០១៨
2013-2018
ប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Head of Department, Department of Legislation, Ministry of Economy and Finance
២០១៣
2013
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Head of Department, Department of Legislation, Ministry of Economy and Finance
២០០៩-២០១៣
2009-2013
ប្រធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Office Manager, Department of Legislation, Ministry of Economy and Finance
២០០៨-២០០៩
2008-2009
អនុប្រធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Chief of Office, Department of Legislation, Ministry of Economy and Finance
២០០០-២០០៨
2000-2008
មន្រ្តី នាយកដ្ឋាននីតិកម្ម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Officer, Department of Legislation, Ministry of Economy and Finance
១៩៨៨-១៩៩៩មន្រ្តី នាយកដ្ឋានរបបគណនេយ្យ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស និងបារាំង (មធ្យម)
English, French (Medium)
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២២
2022
មេដាយការងារ ថ្នាក់សេនា
Medal of Labor Sena
២០២០
2020
មេដាយស្រ្តីវឌ្ឍនា ថ្នាក់មាស
Medal of Sstraei Vathana Gold
២០១៧
2017
មេដាយការងារ ថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Medal of Labor Asarith