អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម​ អូន ប៊ុនហាក់

ឯកឧត្តម អូន ប៊ុនហាក់
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Aun Bunhak

Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
អូន ប៊ុនហាក់
Aun Bunhak
ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
១៣-០៥-១៩៦៤
13-05-1964
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភូមិព្រែកផ្តៅ ឃុំរកាកោងទី១ ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល
PrekPdao Village, RokaKong I Commune, MukKampoul District, Kandal Province.
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០២-២០០៤
2002-2004
អនុបណ្ឌិត (វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច)
Master of Economics
២០០៣
2003
វិញ្ញបនបត្រ (ប្រមូលពន្ធតាមរបបពិត)
Certificate of Real Regime Tax
១៩៩៤-១៩៩៥
1994-1995
វិញ្ញបនបត្រ (បំប៉នវិជ្ជាគណនេយ្យ)
Certificate of Accounting
១៩៨៦-១៩៩១
1986-1991
បរិញ្ញាបត្រ (សេដ្ឋកិច្ច)
Bachelor of Economics
ប្រវត្តិការងារ
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
2023-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៩-២០២៣
2019-2023
ទីប្រឹក្សាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ
Consultant to the Supreme National Economic Council (Position equivalent to Undersecretary of State)
២០១៣-២០២៣
2013-2023
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ និងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ នៃក.សហវ
Deputy General Director at the General Department of State Property and Non-Tax Revenue, Ministry of Economy and Finance
២០០៥-២០១៣
2005-2013
ប្រធាននាយកដ្ឋាន នាយកដ្ឋានចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ នៃក.សហវ
Director at the Department of Non-Tax Revenue, Ministry of Economy and Finance
២០០៣-២០០៥
2003-2005
អនុប្រធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃកសហវ
Deputy Chief at the Department Taxation, Ministry of Economy and Finance
២០០១-២០០៣
2001-2003
អនុប្រធានការិយាល័យ នាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ នៃកសហវ
Deputy Chief at the Department of State Property, Ministry of Economy and Finance
១៩៩៧-២០០១
1997-2001
មន្ត្រី នាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋ នៃកសហវ
Official at the Department of State Property, Ministry of Economy and Finance
១៩៩១-១៩៩៧
1991-1997
មន្ត្រី អគ្គាធិការដ្ឋាន នៃក.សហវ
Official at the General Secretariat, Ministry of Economy and Finance
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign languages
អង់គ្លេស, វៀតណាម
English, Vietnam
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១០
2010
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ធិបឌិន្ទ
Royal Order of Cambodia Commander
២០០៨
2008
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Cambodia Chevalier