រចនាសម្ព័ន្ធស្ថាប័ន

យោង​តាម​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៤៨៨ អន​ក្រ.បក ចុះ​ថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣ ស្ដីពី​ការ​របៀប​ចំ​និង​ប្រព្រឹត្តទៅ​នៃ​ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​អនុក្រឹត្យ​លេខ ៩៥ អន​ក្រ.បក​ចុះ​ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ ស្ដីពី​ការដំឡើង​វិទ្យាស្ថាន​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ ឱ្យ​មាន​ថ្នាក់​ស្មើ​អគ្គនាយក​ដ្ឋាន​ស្ថិត​ក្រោម​ការគ្រប់គ្រង​របស់ក្រ​សួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​រចនាសម្ព័ន្ធ​ស្ថាប័ន​របស់ក្រ​សួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ មាន​ដូច​ខាងក្រោម៖