រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អៀង ស៊ុនលី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត​ អៀង ស៊ុនលី
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. Ieng Sunly

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
អៀង ស៊ុនលី
Ieng Sunly
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី០២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៦៥
02 February 1965
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ខណ្ឌច្បារអំពៅ រាជធានីភ្នំពេញ
Chbar Ompov, Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រួច
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០១១-២០១៣
2011-2013
បណ្ឌិត (Doctor of Business Administration Financial Management (EUROPEAN UNIVERSITY)
Doctor of Business Administration in Financial Management (EUROPEAN UNIVERSITY)
១៩៩០-១៩៩៥
1990-1995
អនុបណ្ឌិត វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច (សាកលវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច នៃ សាធារណៈរដ្ឋបេឡារុស ) បេឡារុស
Master of Science in Economics ( Belarus State Economic University )
១៩៨៣-១៩៨៧
1983-1987
បរិញ្ញាបត្រ បច្ចេកទេស (អគ្គីសនីឧស្សហកម្ម និងគរុកោស្យ )វិទ្យាស្ថានឧស្សហកម្មនៃទីក្រុងម៉ាហ្គញីតួហ្គរ (រុស្សី)
BA Technique (electricity, industry and pedagogy) Industrial Institute of Magginitusgor (Russia)
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៤-២០២០
2014-2020
អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៣-២០១៤
2013-2014
អគ្គលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Secretary of General, Ministry of Economy and Finance
២០០៩-២០១៣
2009-2013
ប្រធាននាយកដ្ឋាន​ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Director of Department, Ministry of Economy and Finance
២០០៥-២០០៩
2005-2009
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទី១ (នាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច )
Deputy Direction of Department (Financial Controller Department) of Ministry of Economy and Finance
២០០១-២០០៥
2001-2005
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានទី១ (នាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្មនិងហិរញ្ញវត្ថុ)
Deputy Director of Department (Department of Budgeting and Finance) of Ministry of Economy and Finance
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, រុស្សី
English, Russian
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៩-បច្ចុប្បន្ន
2019-Present
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេវីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross