កម្មវិធី
Applications

 • វចនានុក្រមបច្ចេកសព្ទ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម

  Dictionary of Economic and Social Terminology

  ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មិថុនា ២០២០
 • វចនានុក្រម​សម្តេច​សង្ឃរាជ​ជួន​ណាត

  Choun Nath Digital Dictionary

  ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មិថុនា ២០២០
 • ចំណាត់ថ្នាក់​ថវិកា​និង​មាតិកា​គណនី

  Budget Classification and Chart of Account

  ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មិថុនា ២០២០
 • ក្តារចុច ក​សហវ

  MEF Keyboard

  ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មិថុនា ២០២០
 • សទ្ទានុ​ក្រម​គតិយុត្ត សម្រាប់​កសហវ

  Legal Lexicon

  ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មិថុនា ២០២០
 • កម្រងច្បាប់ខ្មែរ​ពី​បុរាណ

  Ancient Law

  ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មិថុនា ២០២០
 • ពុម្ពអក្សរ FK និង MEF

  ថ្ងៃទី១ ខែ​មិថុនា ២០២០