អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា

ឯកឧត្តម សុខ ដារ៉ា អគ្គនាយកនៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
H.E. Sok Dara

Director General of the Trust Regulator of Non-Bank Financial Services Authority

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
សុខ ដារ៉ា
Sok Dara
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧៩
04-Octorber-1979
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ឃុំខ្សាច់អណ្តែត ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ
Ksach Andet Commune, Chhlong District, Kratie Province.
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបការ និងមានបុត្រចំនួន ៣ នាក់
Married with 3 children

កំរិតវប្បធម៌
២០០៥-២០០៩
(2005-2009)
បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តន៍ពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ សាធារណរដ្ឋបារាំង
Ph.D Candidate in Applied Economics, Lumière Lyon 2 University, France.
២០០៣-២០០៤
(2003-2004)
អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិភាគ និងវាយតម្លៃការសម្រេចចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ សាធារណរដ្ឋបារាំង
Master in Economic Analysis and Decision Assessment from Lumière Lyon 2 University, France.
២០០២-២០០៣
(2002-2003)
អនុបណ្ឌិត ១ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមាត្រវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ សាធារណរដ្ឋបារាំង
Master I (Maitrise) in Econometrics from Lumière Lyon 2 University, France.
២០០១-២០០២
(2001-2002)
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ សាធារណរដ្ឋបារាំង
Bachelor of Economics and Management from Lumière Lyon 2 University, France.
១៩៩៧-២០០១
(1997-2001)
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor of Business administration from Royal University of Law and Economics (RULE).
ប្រវត្តិការងារ
មករា ២០២២ -បច្ចុប្បន្ន
(January 2022-Present)
ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល
A member of Digital Economy and Business Committee
កុម្ភៈ ២០២១-បច្ចុប្បន្ន
(February 2021-Present)
• អគ្គនាយកនៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ មានឋានៈនិង បុព្វសិទ្ធស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ
• Director General of the Trust Regulator of Non-Bank Financial Services Authority (TR-NBFSA), with equal rank to Under Secretary of State
• ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
• A member of Non-Bank Financial Services Authority (NBFSA).
មិថុនា ២០១៥-បច្ចុប្បន្ន
(June 2015- Present)
ទីប្រឹក្សានៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ
Advisor at Supreme National Economic Council (SNEC).
មករា ២០១២-កុម្ភៈ ២០២១(January 2012-February 2021)អគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា មានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ
Deputy General Director of Securities and Exchange Commission of Cambodia with equal rank to Under Secretary of State.
សីហា ២០០៨-មករា ២០១២
(August 2008- January 2012)
ប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យអន្តរការីមូលបត្រ នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
Director of Securities Intermediaries Supervision Department at Securities and Exchange Commission of Cambodia.
មីនា -សីហា ២០០៨
(March-August 2008)
មន្រ្តីជំនាញនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Senior Official in Department of Financial Industry at Ministry of Economic and Finance.
ធ្នូ ២០០៦-មីនា ២០០៨
(December 2006 -March 2008)
សាស្រ្តាចារ្យឧត្តមសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Lecture at Royal University of law and Economics.
២០០២-២០០៤
(2002 – 2004)
អ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសាលាភាសាខ្មែរ សមាគមវប្បធម៌កម្ពុជា (CCA), ទីក្រុងលីយ៉ុង ប្រទេសបារាំង។
Program Manager, Khmer Language School, Cambodian Cultural Association (CCA), Lyon, France.
២០០២-២០០៣
(2002 – 2003)
ប្រធានសមាគមនិស្សិតកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំង,ទីក្រុងលីយ៉ុង ប្រទេសបារាំង។
President of Cambodian Student Association in France, Lyon, France.
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស បារាំង
English, French
ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗ
២០១៧-បច្ចុប្បន្ន
(2017-Present)
ចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងសិក្ខាសាលាទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលរៀបចំដោយ IMF, ADB, ACMF,AMBF, ADBI និងអង្គការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផ្សេងទៀត
Joining many training and workshop programs related to Financial Sector Development organized by IMF, ADB, ACMF, AMBF, ADBI and other International Financial Organizations.
ឧសភា/តុលា ២០១៦
(May/October 2016)
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ គោលនយោបាយ រដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យសាធារណៈ, កម្មវិធីបណ្តុះសម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University, ប្រទេសសិង្ហបុរី
Public leadership, administration, Policy and Governance, Training Program for Senior officials of The Royal Government of Cambodia, Nanyang Technological University, Singapore
វិច្ឆិកា ២០១៣
(November 2013)
វិញ្ញាបនបត្រអភិបាល, វិទ្យាស្ថាននៃអភិបាល, ប្រទេសថៃ
Director Certification Program, The Institute of Directors, Thailand.
មីនា ២០១៣
(March 2013)
វិញ្ញាបនបត្រស្តីពីបញ្ញាត្តិកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រ, ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុន, ប្រទេសជប៉ុន
Certificate on Securities Regulation, FSA, Tokyo, Japan.
គ្រឿងឥស្សរិយយស
៥ មេសា ២០១៧
(April 5, 2017)
មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ