អគ្គនាយក

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ ដារ៉ា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សុខ ដារ៉ា
អគ្គនាយក នៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចអាជ្ញាធរ
សេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
H.E. Dr. Sok Dara

Director General of the Trust Regulator of Non-Bank Financial Services Authority

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
សុខ ដារ៉ា
Sok Dara
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៧៩
04-Octorber-1979
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ឃុំខ្សាច់អណ្តែត ស្រុកឆ្លូង ខេត្តក្រចេះ
Ksach Andet Commune, Chhlong District, Kratie Province.
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៥-២០០៩
2005-2009
បេក្ខជនបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តន៍ពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ សាធារណរដ្ឋបារាំង
Ph.D Candidate in Applied Economics, Lumière Lyon 2 University, France.
២០០៣-២០០៤
2003-2004
អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិភាគ និងវាយតម្លៃការសម្រេចចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ សាធារណរដ្ឋបារាំង
Master in Economic Analysis and Decision Assessment from Lumière Lyon 2 University, France.
២០០២-២០០៣
2002-2003
អនុបណ្ឌិត ១ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមាត្រវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ សាធារណរដ្ឋបារាំង
Master I (Maitrise) in Econometrics from Lumière Lyon 2 University, France.
២០០១-២០០២
2001-2002
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យលីយ៉ុង ២ សាធារណរដ្ឋបារាំង
Bachelor of Economics and Management from Lumière Lyon 2 University, France.
១៩៩៧-២០០១
1997-2001
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងធុរកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្រ្តនិងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor of Business administration from Royal University of Law and Economics (RULE).
ប្រវត្តិការងារ
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
2023-Present
សមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ
Member of Supreme National Economic Council (SNEC), with equal rank to Secretary of State.
២០២២-បច្ចុប្បន្ន
2022-Present
សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
• Member of Financial Sector Development Steering Committee.
សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល
• Member of Digital Economy and Business Committee.
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
អគ្គនាយកនៃនិយ័តករបរធនបាលកិច្ចនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ មានឋានៈនិងបុព្វសិទ្ធស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ
• Director General of the Trust Regulator of Non-Bank Financial Services Authority (TR-NBFSA), with equal rank to Under Secretary of State
ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
• A member of Non-Bank Financial Services Authority (NBFSA).
២០២២-បច្ចុប្បន្ន
2022-Present
អនុប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសទី១ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
• Deputy Team leader of the First Technical Working Group of the Financial Sector Development Steering Committee.
អនុប្រធានក្រុមការងារស្ថិរភាពហិរញវត្ថុនៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
• Deputy Team leader of the Financial Stability Working Group of the Non-Banking Financial Services Authority.
សមាជិកក្រុមការងារស្ថិរភាពហិរញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
• Member of the Financial Stability Working Group of the Ministry of Economy and Finance and the Non-Banking Financial Services Authority.
សមាជិកក្រុមការងារថវិកា កម្រិតថ្នាក់ដឹកនាំអង្គភាពថវិការបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
• Member of Budget Working Group at the leadership level of the budget unit of the Ministry of Economy and Finance.
អនុប្រធានក្រុមការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈនៃ អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
• Deputy Team leader of the Public Financial Management Reform Working Group of the Non-Banking Financial Services Authority.
សមាជិកក្រុមការងារប្រតិបត្តិការប្រឆាំងការសម្អាតប្រាក់និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម និងហិរញ្ញប្បទានដល់ការរិកសាយភាយអាវុធមហាប្រល័យប្រចាំក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងអង្គភាពក្រោមចំណុះ
• Members of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing and Mass Destruction Financing Working Group of the Ministry of Economy and Finance and its subordinates.
សមាជិកក្រុមការងារអភិវឌ្ឍន៍មណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ
• Member of Financial Center Development Working Group.
សមាជិកក្រុមការងាររៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជា
• Member of Cambodia Financial Technology Development Policy Drafting Working Group.
២០១៥-២០២៣
2015-2023
ទីប្រឹក្សានៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ
Advisor to the Supreme National Economic Council (SNEC), with equal rank to Secretary of State.
២០១២-២០២១
2012-2021
អគ្គនាយករងនៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា មានឋានៈស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ
Deputy General Director of Securities and Exchange Commission of Cambodia with equal rank to Under Secretary of State.
២០០៨-២០១២
2008-2012
ប្រធាននាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យអន្តរការីមូលបត្រ នៃគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជា
Director of Securities Intermediaries Supervision Department at Securities and Exchange Commission of Cambodia.
២០០៨
2008
មន្រ្តីជំនាញនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Senior Official in Department of Financial Industry at Ministry of Economic and Finance.
២០០៦-២០០៨
2006-2008
សាស្រ្តាចារ្យឧត្តមសិក្សានៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Lecture at Royal University of law and Economics.
២០០២-២០០៣
2002-2003
ប្រធានសមាគមនិស្សិតកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំង,ទីក្រុងលីយ៉ុង ប្រទេសបារាំង
President of Cambodian Student Association in France, Lyon, France.
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស បារាំង
English, French
ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងៗ
២០១៧-បច្ចុប្បន្ន
2017-Present
ចូលរួមកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាល និងសិក្ខាសាលាទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍន៍
វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលរៀបចំដោយ IMF, ADB, ACMF,AMBF, ADBI និងអង្គការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិផ្សេងទៀត

Joining many training and workshop programs related to Financial Sector Development organized by IMF, ADB, ACMF, AMBF, ADBI and other International Financial Organizations.
២០១៦
2016
ភាពជាអ្នកដឹកនាំ គោលនយោបាយ រដ្ឋបាលនិងអភិបាលកិច្ចក្នុងវិស័យសាធារណៈ, កម្មវិធីបណ្តុះសម្រាប់មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងសាកលវិទ្យាល័យ Nanyang Technological University, ប្រទេសសិង្ហបុរី
Public leadership, administration, Policy and Governance, Training Program for Senior officials of The Royal Government of Cambodia, Nanyang Technological University, Singapore
២០១៣
2013
វិញ្ញាបនបត្រអភិបាល, វិទ្យាស្ថាននៃអភិបាល, ប្រទេសថៃ
Director Certification Program, The Institute of Directors, Thailand.
២០១៣
2013
វិញ្ញាបនបត្រស្តីពីបញ្ញាត្តិកម្មក្នុងវិស័យមូលបត្រ, ទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុជប៉ុន, ប្រទេសជប៉ុន
Certificate on Securities Regulation, FSA, Tokyo, Japan.
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៧
2017
មេដាយសុវត្ថារា ថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Sowathara Chevalier