រដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ ប៉ែន សុបភា

លោកជំទាវ ប៉ែន សុបភា រដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Pen Sopakphea
Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :ប៉ែន សុបភា
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៦៨
ទីកន្លែងកំណើត:ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ
សញ្ជាតិ:ខ្មែរ
ស្ថានភាពគ្រួសារនៅលីវ មានកូនប្រុស ២នាក់

កំរិតវប្បធម៌
­២០០១-២០០៣បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ (Master of Economic of Development) នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី (Australian National University) ទីក្រុងកង់បេរ៉ា ប្រទេសអូស្ត្រាលី
­១៩៨៩-១៩៩៤បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ (Master of International Economic Relation) នៅសាកលវិទ្យាល័យ MGIMO ទីក្រុងម៉ូស្គូ ប្រទេសរុស្សី។បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ (Master of International Economic Relation) នៅសាកលវិទ្យាល័យ MGIMO ទីក្រុងម៉ូស្គូ ប្រទេសរុស្សី
­ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៨៨សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត២ សាលាដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ
10 – 21 July, 2017­ASEAN Public Sector Leadership Programme – Senior Officials; Victoria University of Wellington, New Zealand.
24 October – 28 October 2016­Public Administration Leaders Programme for Senior Leaders of the Royal Government of Cambodia, at Temasek Foundation International – Nanyang Technological University, Singapore
ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦­វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំជាស្រ្តីនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
08-12 September 2014­Study Visited to Statistics Sweden, Stockholm, Sweden.
­21-22 November 2013­National Workshop on Health Promotion, Philippine.
­30-31 May 2013Technical Meeting on Tax Treaty Administration and Negotiation, United Nation Headquarter, New York, USA.
28-29 January 2013Group Meeting on Capacity Building on Tax Treaty Negotiation, International Tax Compact, Room, Italy.
10-12 October 2012­Study Visited for Cambodia delegates on Tobacco Control, Hong Kong, China.
July 2010­Strengthening Regulatory Management on Oil and Gas, Cambodia
7 to 11 December 2009Governance & Extractive Industries Course, University of Sydney, Australia.
15 June to 04 July 2009­Seminar on China’s Development Zone Policies, China.
26 October to 15 November 2008­Training Course on General Taxation Management, Republic of Korea.
3-7 March 2008­Practical Workshop on the Negotiation of Tax Treaties, Malaysia.
10-21 July 2006­Macroeconomic Management and Fiscal Issues, Singapore.
25 June to 14 July 2006­Fiscal Decentralization and Local Government Financial Management, DUKE University, North Carolina, USA.
13-21 December 2006Master Class in Economic Policy Modeling, Thailand.
7-11 March 2005­Seminar on Application and Interpretation of Tax Treaties, Malaysia.
24 August to 2 December 1999­ Seminar on General Tax, Japan.
8 August to 9 September 1999­ Management and Leadership in Economics and Finance, MEF, Cambodia.
8-13 December 1997­ Workshop on Public Finances Issues, Cambodia.
13 January to 3 April 1997­ Introductory Course in Market Economics and Financial Analysis, China
3-14 June 1996­ Seminar on Fiscal Policy Management, Vienna, Austria.
ប្រវត្តិការងារ
­ថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២ ដល់បច្ចុប្បន្នរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
­ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២២រដ្នលេខាធិការ ក្រសួងផែនការ
ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១ ដល់ ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
ពីថ្ងៃទី២២-តុលា-២០១៣ ដល់ ២៦-ឧ­ ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨ ដល់ ថ្ងែទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១១អនុប្រធាននាយកដ្ឋានច្បាប់ វិវាទ និងស្ថិតិ និងជាអនុប្រធានគម្រោងស្តីពីគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
­ថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៥ ដល់ ថ្ងែទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨អនុប្រធានការិយាល័យ គោលនយោបាយនិងនីតិកម្មសារពើពន្ធ នៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
­ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៧ ដល់ ថ្ងែទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៥មន្រ្តីអង្គភាពច្បាប់ និងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ នៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
ថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៥ ដល់ ថ្ងែទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩៧មន្រ្តីនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
បទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗទៀត
­ ឆ្នាំ២០០៤ ដល់បច្ចុប្បន្នសាស្រ្តាចារ្យបង្រៀនក្រៅម៉ោង នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកល វិទ្យាល័យមួយចំនួន លើមុខវិជ្ជា ពន្ធដារ Macroeconomic, Microeconomic, ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង Cost Benefit Analysis
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស រុស្សី
English, Russian