រដ្ឋលេខាធិការ

លោកជំទាវ ប៉ែន សុបភា

លោកជំទាវ ប៉ែន សុបភា
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ 
H.E. Pen Sopakphea
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
ប៉ែន សុបភា
PEN Sopakphea
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៦៨
01 January 1968
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ខណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ
Toul Kork, Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
នៅលីវ មានកូនប្រុស ២នាក់
Single mom with 2 sons

កំរិតវប្បធម៌
­២០០១-២០០៣
2001-2003
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលី
(ទីក្រុងកង់បេរ៉ា ប្រទេសអូស្ត្រាលី)

Master Degree of Development Economics at the Australian National University (Canberra, Australia)
­១៩៨៩-១៩៩៤
1989-1994
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យ ទីក្រុងម៉ូស្គូ ប្រទេសរុស្សី។បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ នៅសាកលវិទ្យាល័យ MGIMO ទីក្រុងម៉ូស្គូ ប្រទេសរុស្សី
Master of International Economic Relation at MGIMO University, Moscow, Russia.
១៩៨៨
1988
សញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត២ សាលាដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ
2nd Secondary School Certificate, Doun Penh, Phnom Penh
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ
2017­ASEAN Public Sector Leadership Programme – Senior Officials; Victoria University of Wellington, New Zealand.
2016­Public Administration Leaders Programme for Senior Leaders of the Royal Government of Cambodia, at Temasek Foundation International – Nanyang Technological University, Singapore
២០១៦­វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំជាស្រ្តីនៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
2014­Study Visited to Statistics Sweden, Stockholm, Sweden.
2013­National Workshop on Health Promotion, Philippine.
2013Technical Meeting on Tax Treaty Administration and Negotiation, United Nation Headquarter, New York, USA.
2013Group Meeting on Capacity Building on Tax Treaty Negotiation, International Tax Compact, Room, Italy.
2012­Study Visited for Cambodia delegates on Tobacco Control, Hong Kong, China.
2010­Strengthening Regulatory Management on Oil and Gas, Cambodia
2009Governance & Extractive Industries Course, University of Sydney, Australia.
2009­Seminar on China’s Development Zone Policies, China.
2008­Training Course on General Taxation Management, Republic of Korea.
2008­Practical Workshop on the Negotiation of Tax Treaties, Malaysia.
2006­Macroeconomic Management and Fiscal Issues, Singapore.
2006­Fiscal Decentralization and Local Government Financial Management, DUKE University, North Carolina, USA.
2006Master Class in Economic Policy Modeling, Thailand.
2005­Seminar on Application and Interpretation of Tax Treaties, Malaysia.
1999­ Seminar on General Tax, Japan.
1999­ Management and Leadership in Economics and Finance, MEF, Cambodia.
1997­ Workshop on Public Finances Issues, Cambodia.
1997­ Introductory Course in Market Economics and Financial Analysis, China
1996­ Seminar on Fiscal Policy Management, Vienna, Austria.
ប្រវត្តិការងារ
២០២២-បច្ចុប្បន្ន
2022-Present
រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of state at Ministry of Economy and Finance
២០១៣-២០២២
2013-2022
រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងផែនការ
Secretary of state at Ministry of Planning
២០១១-២០១៣
2011-2013
អគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Director-General of the Department of Taxation, Ministry of Economy and Finance
២០០៨ ដល់ ២០១១ ដល់ ២០១៣
2008 till 2011 till 2013
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានច្បាប់ វិវាទ និងស្ថិតិ និងជាអនុប្រធានគម្រោងស្តីពីគណៈកម្មាធិការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Vice-President of the Department of Law, Controversy and Statistics and Vice-President of the Project on Public Financial Management Reform Committee of the Department Taxation Ministry of Economy and Finance
២០០៥-២០០៨
2005-2008
អនុប្រធានការិយាល័យ គោលនយោបាយនិងនីតិកម្មសារពើពន្ធ នៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Department’s Office of Policy and Fiscal Policy Vice-President
of the Department Taxation Ministry of Economy and Finance
១៩៩៧-២០០៥
1997-2005
មន្រ្តីអង្គភាពច្បាប់ និងគោលនយោបាយសារពើពន្ធ នៃនាយកដ្ឋានពន្ធដារក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Legal and Fiscal Policy Officer of the Department of Taxation, Ministry of Economy and Finance
១៩៩៥-១៩៩៧
1995-1997
មន្រ្តីនាយកដ្ឋានហិរញ្ញកិច្ច នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Department of Financial Officer of the Ministry of Economy and Finance
បទពិសោធន៍ការងារផ្សេងៗទៀត
­ ២០០៤-បច្ចុប្បន្នសាស្រ្តាចារ្យបង្រៀនក្រៅម៉ោង នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង និងសាកល វិទ្យាល័យមួយចំនួន លើមុខវិជ្ជា ពន្ធដារ Macroeconomic, Microeconomic, ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និង Cost Benefit Analysis
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស និង រុស្សី
English and Russian