រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ឆាន់​ វឌ្ឍនៈ

ឯកឧត្តម ឆាន់​ វឌ្ឍនៈ រដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Chann Vathanak

Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name
ឆាន់ វឌ្ឍនៈ
Chann Vathanak
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
ថ្ងៃទី០១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៤
01 January 1974
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
ខណ្ឌទទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
Khan Tuol Kouk, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២៦/០១/០២​ – ២៦/០១/០៤
26/01/2002 – 26/01/2004
អនុបណ្ឌិត វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ សកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិជ្ជា
Master of Political Science
០១/០៤/៩៩ – ០១/០៤/០៣
01/04/1999 – 01/04/2003
បរិញ្ញាប័ត្រ នីតិសាស្ត្រ មហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor of Laws
២៥/១១/៩១ – ២៥/១១/៩៩
25/11/1991 – 25/11/1999
វេជ្ជបណ្ឌិត សកលវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល
Bachelor of Doctor
២៤/០៩/៨៩ – ២២/០៧/៩៦
24/09/1989 – 22/07/1996
មធ្យមសិក្សាកំរិត ២ វិទ្យាល័យភ្នំដូនពេញ
High school
ប្រវត្តិការងារ
២៨/១០/២០ – បច្ចុប្បន្ន
28/10/2020 – Present
រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២៥/០៩/០៨ – ២៧/១០/២០
06/09/2008 – 28/10/2020
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Undersecretary of State, Ministry of Economy and Finance
២៧/០៦/០៦ – ២៤/០៩/០៨
27/06/2006 – 24/09/2008
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
Deputy Director General of the General Department of Inspection, Ministry of National Assembly Senate Relations and Inspection
២៥/០១/០០ – ២៤/០៦/០៨
25/01/2000 – 24/06/2006
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច ក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភា-ព្រឹទ្ធសភា និងអធិការកិច្ច
Deputy Director of Inspection Department, Ministry of National Assembly Senate Relations and Inspection
២៥/០៩/៩៩ – ២៤/០១/០០
25/09/1999 – 24/01/2000
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល នៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកណ្ដាល ក្រសួងសុខាភិបាល
Administrative Officer of Kandal Provincial Health Department
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២៥ មេសា ២០១២
25-Apr-2012
ជាតូបការ
Highest Medal of the Kingdom of Cambodia