អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម វ៉ាន់ ពុទ្ធិពល

ឯកឧត្តម វ៉ាន់ ពុទ្ធិពល អនុរដ្ឋលេខាធិការ
H.E. Vann Puthipol

Under Secretary of State

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name
វ៉ាន់ ពុទ្ធិពល
Vann Puthipol
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
ថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៥៧
04 December 1957
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
ភូមិលើ ឃុំកោះចូរ៉ាម ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
Phum Leu, Khum Koh Choram, Srok Khsach Kandal, Kandal.
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតជំនាញ
២០០៨
2008
វិភាគពន្ធដារ​ សាកលវិទ្យាល័យ​ឌុក សហរដ្ឋអាមេរិក
Tax Analysis, Duke University, NC, United States of America
២០០៧
2007
វគ្គសិក្សាពន្ធដារជាន់ខ្ពស់​ ទីក្រុងតូក្យូ​​ ប្រទេសជប៉ុន
Senior Tax Course, Tokyo, Japan (NTA)
២០០៤ ២០០៥ ២០០៦
2004, 2005, 2006
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពន្ធដារអន្តរជាតិ ទីក្រុងតូក្យូ​​ ប្រទេសជប៉ុន
International Taxation Course, Tokyo, Japan (ADBI)
២០០០ – ២០០២
2000 – 2002
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម សាកលវិទ្យាល័យឆាលស្ទ័ត
Master of Business Administration (MBA), Charles Sturt University
២០០០
2000
ប្រព័ន្ធអាករ​ និងរដ្ឋបាល​​ ទីក្រុងបារីស​ ប្រទេសបារាំង
VAT system and Administration, I ENI, Paris, France
១៩៩៧
1997
– រដ្ឋបាលអាករ​​ ទីក្រុងវីណា​ ប្រទេសអូទ្រីស
VAT Administration, Vienna, Austria
– កិច្ចព្រមព្រៀងពន្ធទ្វេដង ទីក្រុងបាងកក​ ប្រទេសថៃ
​ Double Taxation Agreement, Bangkok, Thailand
១៩៩៥
1995
រដ្ឋបាលពន្ធលើប្រាក់ចំណូល​ ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរ​ ប្រទេសម៉ាឡេសុី
Income Tax Administration, Kula Lumpur, Malaysia
១៩៩៤
1994
វគ្គសិក្សាស្តីពីការគ្រប់គ្រងពន្ធទូទៅ ទីក្រុងតូក្យូ​​ ប្រទេសជប៉ុន
General Tax Administration Course, Tokyo, Japan
ប្រវត្តិការងារ
២០២០ -បច្ចុប្បន្ន
2020 – Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State of Ministry of Economy and Finance
២០១២ -២០២០
2012 – 2020
អគ្គនាយករង
Deputy Director General
២០០៨ -២០១២
2009 – 2012
ប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំ
Director, Department of Large Taxpayers
២០០៣ -២០០៨
2003 – 2008
ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពន្ធធំនិងមធ្យម
Chief of Large and Medium Taxpayers Bureau
១៩៩៩ -២០០៣
1999 – 2003
អនុប្រធានការិយាល័យប្រមូលពន្ធតាមរបបពិត នាយកដ្ឋានពន្ធដារ
Deputy Chief of Real Regime Tax Bureau, Chief of VAT Unit, Chief
of Large Taxpayers Unit
១៩៩៦ – ១៩៩៨
1996 – 1998
អនុប្រធានការិយាល័យនីតិកម្មសារពើពន្ធ នាយកដ្ឋានពន្ធដារ
Deputy Chief of Tax Legislation Bureau
១៩៨១ – ១៩៩៥
1981 – 1995
មន្រ្តីពន្ធដាររាជធានីភ្នំពេញ
Tax Official
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
ភាសាអង់គ្លេស, ភាសាបារាំង
English, French
បោះពុម្ពផ្សាយ
២០១៣សៀវភៅសិក្សាស្តីពី ’អាករលើតម្លៃបន្ថែម” ទ្រឹស្តីនិងការអនុវត្តសម្រាប់ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបណ្តាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ
Study book on Value Added Tax, Theory and Practice for the Kingdom
of Cambodia and other Developing Countries.
គ្រឿងឥស្សរិយយស
ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០០៨
20 March 2008
មេដាយប្រាក់ស្ថាបនាជាតិ
Medal Silver (Sthapana Cheat)
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៤
03 June 2004
គ្រឿងឥស្សរិយយស ការងារ ថ្នាក់ មេដាយមាស
Medal Gold (Sthapana Cheat)
ថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២
09 April 2012
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Medal Kingdom of Cambodia class Moha Serey Watt
ថ្ងៃទី២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៣
22 May 2013
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Medal Kingdom of Cambodia class Moha Serey Watt
ថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
11 June 2020
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ ជាតូបការ
Medal Kingdom of Cambodia class Cheatopakar