អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ឱម ម៉ាក់ធារិទ្ធ

ឯកឧត្តម ឱម ម៉ាក់ធារិទ្ធ អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន
H.E. Om Macthearith

Director General of General Department of Public-Private Partnerships

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ឱម ម៉ាក់ធារិទ្ធ
Om Macthearith
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៨៦
11 March 1986
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
សង្កាត់បឹងព្រលឹត ខណ្ឌ ៧ មករា រាជធានីភ្នំពេញ
Boeng Prolit Commune, 7 Makara District, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៨-២០១១បរិញ្ញាប័ត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ សាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត
២០០៨-២០១០សញ្ញាប័ត្រមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
២០០៣-២០០៧បរិញ្ញាបត្រអប់រំ វិទ្យាសាស្រ្តភាសាបរទេស
ប្រវត្តិការងារ
២០២២-បច្ចុប្បន្នអគ្គនាយកដ្ឋានភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០២០-២០២២អនុប្រធានអង្គភាពភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជនថ្នាក់កណ្ដាលនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
និង ជាជំនួយការអនុប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ឋានៈស្មើអគ្គនាយក
២០១៦-២០១៩ប្រធានការិយាល័យសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍផ្នែកឯកជននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១៤-២០១៦អនុប្រធានការិយាល័យសម្របសម្រួលការអភិវឌ្ឍផ្នែកឯកជននៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១៣-២០១៤មន្ត្រីធនាគារពិភពលោក
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
បោះពុម្ពផ្សាយ
១៨-១១-២១
18-11-21
ច្បាប់ស្តីពីភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជន
LAW ON PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS
៣១-០៨-២២
31-08-22
នីតិវិធីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការរួមសម្រាប់គម្រោងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន (ភ.រ.ជ.)
STANDARD OPERATING PROCEDURES FOR PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP PROJECTS