អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម មុំ គន្ធា

ឯកឧត្តម មុំ គន្ធា
អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជានាយករងខុទ្ទកាល័យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង
សេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Mom Kunthea

Under Secretary of State and Deputy Cabinet Director of Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
មុំ គន្ធា
Mom Kunthea
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៧៣
10 August 1973
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
សង្កាត់លេខ ៣ ក្រុងភ្នំពេញ
Sangkat No. 3, Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៥
2005
អនុបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រង ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា, ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា នៃការសម្រេចចិត្ត និង ស្ថិតិ សម្រាប់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រង នៅសាកលវិទ្យាល័យ Lumière Lyon 2, ប្រទេសបារាំង
Master of Economics and Management, Mention of Information Technology, Specialization in Information Technology for Decision and Statistic in Economics and Management, Lumière Lyon 2 University, France
១៩៩៨
1998
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រង ផ្នែកវិភាគនិងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយ, ជំនាញសេដ្ឋកិច្ចអនុវត្តក្នុងវិស័យដឹកជញ្ជូន និងរៀបចំក្រុង នៅសាកលវិទ្យាល័យ Lumière Lyon 2 ប្រទេសបារាំង
Master’s Degree in Economics and Management, Mention of Analyse and Political Economics, Specialization in Applied Economy: Transport and City Planning, Lumière Lyon 2 University, France
១៩៩៧
1997
បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រង សាកលវិទ្យាល័យ Lumière Lyon 2 ប្រទេសបារាំង
Bachelor of Economics and Management, Lumière Lyon 2 University, France
១៩៩៦
1996
កម្រិតសិក្សាទូទៅនៃសាកលវិទ្យាល័យ ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច និងគ្រប់គ្រង នៅសាកលវិទ្យាល័យ Lumière Lyon 2 ប្រទេសបារាំង
General Academic Studies Degree (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales-DEUG), Lumière Lyon 2 University, France
១៩៩១-១៩៩៤
1991-1994
និស្សិតវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង ភ្នំពេញ
Student, National Institute of Management, Phnom Penh
១៩៩០-១៩៩១
1990-1991
និស្សិតមហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត ឱសថសាស្រ្ត និង ទន្តសាស្ត្រ ភ្នំពេញ
Student at the Faculty of Medecine, Pharmacy and Dentistry, Phnom Penh
១៩៩០
1990
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកម្រិត២ វិទ្យាល័យបាក់ទូក ភ្នំពេញ
High School Diploma, Baktouk High School, Phnom Penh
ប្រវត្តិការងារ
២០២៣-បច្ចុប្បន្ន
2023-Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ និងជានាយករងខុទ្ទកាល័យ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State and Deputy Cabinet Director of Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance
២០០៨-២០១៣
2008-2013
ជំនួយការឯកឧត្តម គាត ឈន់ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Assistant to H.E. KEAT CHHON, Deputy Prime Minister, Minister of Economy and Finance
២០០៥-២០០៨
2005-2008
គ្រូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
Lecturer of Economics and Management at Royal University of Law And Economics
១៩៩៨-២០០៤
1998-2004
គ្រូផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
Lecturer of Economics and Management at Royal University of Law And Economics
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
បារាំង និង អង់គ្លេស
French and English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៤
2014
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
២០១៣
2013
គ្រឿងឥស្សរិយយស សុវត្ថារា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Sowathara Grand Officer
២០១០
2010
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ ធិបឌិន្ទ
Royal Order of Cambodia Commander
២០០៨
2008
មេដាយមាសការងារ
Medal of Labor Gold