អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម ប៉ែន ធីរុង្គ

ឯកឧត្តម ប៉ែន ធីរុង្គ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Pen Thirong
Under Secretary of State Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ប៉ែន ធីរុង្គ
Pen Thirong
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
១០ ឧសភា ១៩៧០
May 10, 1970
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ភូមិវាល ឃុំកញ្ចំ ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
Prey Veng Province, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

ការងារបច្ចុប្បន្ន
អនុរដ្ឋលេខាធិការ
Under Secretary of State
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ (កសហវ)
Ministry of Economy and Finance (MEF)
អគ្គលេខាធិការរង
Deputy Secretary General
អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (អ.គ.ហ) នៃកសហវ
General Secretariat, Steering Committee of Public Financial Management Reform, (MEF)
សមាជិកក្រុមប្រឹក្សានាយក
Cambodia Representative to the Board of Directors
មូលនិធិហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ាន (ASEAN Infrastructure Fund)
ASEAN Infrastructure Fund (AIF)
ប្រធាន
Head
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំគោលការណ៏ណែនាំរួមលម្អិតស្តីពីវដ្តនៃគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ និងយន្តការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សិក្សាសមិទ្ធិលទ្ធភាព និងរៀបចំគម្រោង
Technical Working Group for development of common detailed guidelines on public investment project cycle and project development facility
ប្រធាន
Head
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំគោលការណ៏ណែនាំរួមស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
Technical working group for preparing the government’s public financial management manual
ប្រធាន
Head
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំក្របខណ្ឌរួម ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ និងផែនការសកម្មភាពសម្រាប់ដោះស្រាយចំណាយកកស្ទះ
Technical Working Group for development of a common Framework, Roadmap and Action Plans for Settlement of Expenditure Arrears
ប្រធាន
Head
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសអន្តរក្រសួង-ស្ថាប័ន ដើម្បីសិក្សា និងចងក្រងព័ត៌មាននិងទិន្នន័យ ពាក់ព័ន្ធនឹងកាតព្វកិច្ចបំណុលជាយថាហេតុ
Inter- ministerial Technical working group to explore and compile data and information related to contingent liabilities
អនុប្រធានប្រចាំការ
Permanent Deputy Head
ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរៀបចំក្របខណ្ឌគោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ
Technical Working Group for Preparation of Policy Framework on Development of Government Securities
សមាជិក
Member
ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Supreme National Economic Council (SNEC)
ប្រវត្តិការងារ
មិថុនា ២០២០ – បច្ចុប្បន្ន
Jun 2020 – Present
អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance (MEF)
២០១៨ – តុលា ២០២២
2018 – Oct 2022
នាយកជំនួសក្រុមប្រឹក្សានាយក នៃការិយាល័យតំណាងប្រទេសកម្ពុជា ឥណ្ឌូនេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ ស្រីលង្កា និងទីម័រខាងកើត នៅធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី (AIIB)
Alternate Director of Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) for Lao People’s Democratic Republic, Kingdom of Cambodia, Republic of the Union of Myanmar, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka.
ឧសភា ២០១៦ – ២០២០
May 2016 – Jun 2020
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ និងគ្រប់គ្រងបំណុល
Director General, General Department of International Cooperation and Debt Management
តុលា ២០១៣ – ២០១៦
Oct 2013 – May 2016
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា
Deputy Director General, General Department of Budget
កញ្ញា ២០១១ – ២០១៣
Sept 2011 – Oct 2013
ប្រធាននាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ
Director, Department of Investment and Cooperation
កញ្ញា ២០០៥ – ២០១១
Sept 2005 – Mar 2011
អនុប្រធានទី១ នៃនាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ
First Deputy Director, Department of Investment and Cooperation
កក្កដា ២០០២ – ២០០៥
Jul 2002 – Jun 2005
ទីប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិ នៃការិយាល័យនាយកប្រតិបត្តិ របស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី (ADB) ទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន
Advisor to the Executive Director, Board of Directors, Headquarters of the ADB, Manila, Philippines.
វិច្ឆិកា ២០០០ – ២០០២
Nov 2000 – Jun 2002
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ
Deputy Director, Department of Investment and Cooperation
កុម្ភៈ ២០០០ – វិច្ឆិកា ២០០០
Feb 2000 – Nov 2000
ប្រធានការិយាល័យ នៃនាយកដ្ឋានវិនិយោគ និងសហប្រតិបត្តិការ
Chief of the ADB Division, Department of Investment and Cooperation
១៩៩៦ – ២០០០
1996 – 2000
អនុប្រធានការិយាល័យ នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រទេស
Chief of the ADB Unit, External Finance Department
១៩៩៤ – ១៩៩៦
1994 – 1996
មន្ត្រីគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ នៃនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុក្រៅប្រទេស
Financial Officer, External Finance Department
១៩៩២ – ១៩៩៤
1992 – 1994
គណនេយ្យករ មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកោះកុង
Accountant, Phnom Penh Branch, Koh Kong Import Export Company
កម្រិតវប្បធម៌
២០០៣ -២០០៥
2003 – 2005
អនុបណ្ឌិតពាណិជ្ជសាស្ត្រ – សកលវិទ្យាល័យ Ataneo De Manila, Philippines
Master Degree in Business Administration (MBA), the Ateneo De Manila University, Graduate School of Business, Manila, Philippines
១៩៩៥ – ១៩៩៧
1995 – 1997
អនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ – សកលវិទ្យាល័យក្រុងឡុងដ៍ ប្រទេសអង់គ្លេស
Master Degree in Financial Economics (MSc), the University of London, England
១៩៨៦ – ១៩៩១
1986 – 1991
បរិញ្ញាបត្រសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជសាស្ត្រ – វិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
Bachelor Degree in Trade Economics, the Economics Science Institute (ESI) (later on renamed the Faculty of Business (FOB) and transformed into the National University of Management (NUM))
១៩៨២ – ១៩៨៦
1982 – 1986
មធ្យមសិក្សាកម្រិត II – វិទ្យាល័យទួលទំពូង
Secondary School Level II – Toul Tompoung High School
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ភាសាខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស វៀតណាម ថៃ
English, Vietnamese, Thai
គ្រឿងឥស្សរិយយស
១៥ វិច្ឆិកា ២០២២
15 November 2022
មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Monisaraphon Grand Officer
១៨ មិថុនា ២០១៦
18 June 2016
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
១៦ កញ្ញា ២០១១
16 September 2011
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
០១ កញ្ញា ២០១០
10 September 2010
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
១២ ឧសភា ២០០៩
12 May 2009
សុវត្ថារា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Sowathara Grand Officer
២៨ ឧសភា ២០០៨
28 May 2008
មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ ធិបឌិន្ឌ
Royal Order of Monisaraphon Commander
បោះពុម្ភផ្សាយ
២០១៦ – ២០២២
2016 – 2022
ព្រឹត្តិបត្រស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជា ចេញផ្សាយលើកទី១ – លើកទី១៣
Cambodia Public Debt Statistical Bulletin Volume 01 – 13
០២ កញ្ញា ២០២២
02 September 2022
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគម្រោង
Manual on project data management system
តុលា ២០២១
October 2021
ក្របខណ្ឌគោលនយោបាយបឋម ស្តីពីការអភិវឌ្ឍមូលបត្ររដ្ឋ
Preliminary Policy Framework on the Development of the Government Securities
០២ ធ្នូ ២០១៩
02 December 2019
នីតិវិធីរួមបច្ចុប្បន្នកម្ម សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
Standard Operating Procedures For All Externally Financed Projects/Programs in Cambodia (2019)
២២ តុលា ២០១៩
22 October 2019
យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៩-២០២៥
Public Investment Management System Reform Strategy 2019-2025
២២ តុលា ២០១៩
22 October 2019
យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពីការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៩ -២០២៣
Cambodia’s Public Debt Management Strategy 2019-2023
២៥ កក្កដា ២០១៨
25 July 2018
ឯកសារណែនាំស្តីពីកិច្ចដំណើរការពិនិត្យសំណើសុំថវិកាក្រោមក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធី/គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
Financial Management Manual for Externally Funded Projects /Programs for GDICDM’s internal use
២៥ កក្កដា ២០១៨
25 July 2018
ឯកសារណែនាំស្តីពីកិច្ចដំណើរការលទ្ធកម្មក្រោមក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធី/គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
Procurement Manual for Externally Funded Projects/Programs for GDICDM’s internal use
២៥ កក្កដា ២០១៨
25 July 2018
ឯកសារណែនាំស្តីពីកិច្ចដំណើរការធ្វើអត្តសញ្ញាណកម្មរៀបចំ និងគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ក្រោមក្របខ័ណ្ឌកម្មវិធី/គម្រោងវិនិយោគសាធារណៈហិរញ្ញប្បទានពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
Project Identification Manual for Externally Funded Projects/Programs for GDICDM’s internal use
០៧ មិថុនា ២០១៨
25 July 2018
នីតិវិធីរួមប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ
Standard Operating Procedures for Public Debt Management and Operations
២២ មិថុនា ២០១៦
22 June 2016
គោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍយន្តការភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋ និងឯកជន សម្រាប់គ្រប់គ្រងគម្រោងវិនិយោគសាធារណៈ ២០១៦-២០២០
Policy on Public-private Partnerships For Public Investment Project Management 2016-2020
១៧ សីហា ២០១៥
17 August 2015
យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១៥-២០១៨
Updated Public Debt Management Strategy 2015-2018
០៤ កុម្ភៈ ២០១២
04 February 2012
យុទ្ធសាស្ត្រស្តីពី ការគ្រប់គ្រងបំណុលសាធារណៈ ២០១១-២០១៨
Public Debt Management Strategy 2011-2018
២២ ឧសភា ២០១២
22 May 2012
នីតិវិធីរួមបច្ចុប្បន្នកម្ម សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
Standard Operating Procedures For All Externally Financed Projects/Programs in Cambodia (2012)
២៦ កុម្ភៈ ២០០៧
26 February 2007
នីតិវិធីរួមបច្ចុប្បន្នកម្ម សម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងហិរញ្ញប្បទានសហប្រតិបត្តិការពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍
Standard Operating Procedures For All Externally Financed Projects/Programs in Cambodia (2007)