អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម នួន ច័ន្ទរិទ្ធ

ឯកឧត្តម​ នួន ច័ន្ទរិទ្ធ
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Nuon Chanrith

Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
នួន ច័ន្ទរិទ្ធ
Nuon Chanrith
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៦០
01 July 1960
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា
Kampot province
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស និងបារាំង
English and French
កំរិតវប្បធម៌
២០០២-២០០៤បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, សាកលវិទ្យាល័យចំរើនពហុបច្ចេកវិទ្យា
១៩៩៨-២០០២បរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ, សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
១៩៩៦-១៩៩៩ភាសាអង់គ្លេសកម្រិត ១២, Australian Center of Education
១៩៨៤-១៩៩០វគ្គជំនាញគយជំនាន់ទី៧, ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
១៩៨៤វគ្គជំនាញពន្ធដារ, មន្ទីរហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពត
ប្រវត្តិការងារ
២០២០-បច្ចប្បន្នអនុរដ្ឋលេខាធិការ, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១២-២០២០អគ្គនាយករង, អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
២០០៨-២០១២ប្រធាននាយកដ្ឋាន, អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា
១៩៩៧-២០០៨ប្រធានការិយាល័យ, ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
១៩៩៦-១៩៩៧អនុប្រធានការិយាល័យ, ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
១៩៩១-១៩៩៦ប្រធានទីស្នាក់ការគយ, ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
១៩៨៩-១៩៩១អនុប្រធានទីស្នាក់ការគយ, ទីចាត់ការគយនិងរដ្ឋាករ
១៩៨៨-១៩៨៩អនុប្រធានការិយាល័យទទួលរួម, ការិយាល័យពន្ធដារខេត្តកំពត
១៩៨៤-១៩៨៨ភ្នាក់ងារ, ការិយាល័យពន្ធដារខេត្តកំពត
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០១៦
2016
គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់សេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
២០១០
2010
គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់សេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
២០១១
2011
គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាងថ្នាក់មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
២០១០
2010
មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌថ្នាក់ធិបឌិន
Royal Order of Monisaraphon, Commander
២០០៨
2008
មេដាយសុវត្ថារាថ្នាក់ធិបឌិន
Royal Order of Sowathara Commander
២០០១
2001
មេដាយការងារថ្នាក់មាស
Medal Labor of Gold