អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម កែវ បេងវឌ្ឍន៍

ឯកឧត្តម កែវ បេងវឌ្ឍន៍ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
H.E. Dr. Keo Bengvath

Delegate of the Royal Government in charge as Director General

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
កែវ បេងវឌ្ឍន៍
Keo Bengvath
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
១៥ កក្កដា ១៩៧០
15 July 1970
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ភូមិវត្តតាមិម ឃុំអូរដំបង១ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង
Phum Wattamim, Khum Ou Dambong 1, Srok Sangke, Battambong Province
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបការ
Married

កំរិតវប្បធម៌
០១ មករា ២០០៨
01 January 2008
បណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់គ្រង
PhD in Management
០១ មករា ២០០៤
01 January 2002
អនុបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់គ្រង
Master of Management
១២ កញ្ញា ១៩៩២
12 September 1992
វិស្វករសេដ្ឋកិច្ចឯកទេសវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច
Engineering Economics specialized in Economics
ប្រវត្តិការងារ
០៣ កញ្ញា ២០២០
03 September 2020
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
Delegate of the Royal Government in charge as Director General
១២ កញ្ញា ២០១៩
12 September 2019
ទីប្រឹក្សា
Advisor
០៣ កញ្ញា ២០២០
03 September 2020
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទលបន្ទុកជាអគ្គនាយក
Delegate of the Royal Government in charge as Director General
២៤ តុលា ២០១៧
24 October 2017
អគ្គនាយក
Director General
២៤ តុលា ២០១៣
24 October 2013
ប្រធាននាយកដ្ឋាន
Head of Department
០៣ កុម្ភៈ ២០១១
03 February 2011
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន
Deputy head of Department
១៣ កុម្ភៈ ២០០៣
13 February 2003
នាយកដ្ឋានថវិកា
Chief of Office
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២២ វិច្ឆិកា ២០១៧
22 November 2017
មេដាយសុវត្ថារា សំរាប់បំពាក់ជូនបុគ្គលដែលមានស្នាដៃ និងគុណបំណាច់់ខ្ពស់ក្នុងវិស័យ កសិកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ច ប្រភេទ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Sowathara Grand Cross
០២ កក្កដា ២០១០
07 July 2010
គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រភេទ មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
២៧ ឧសភា ២០១០
27 May 2010
គ្រឿងឥស្សរិយយសមុនីសារាភ័ណ្ឌ ប្រភេទ មហាសេនា
Royal Order of Monisaraphon Grand Officer
១៥ កុម្ភៈ ២០១០
15 February 2010
គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រភេទ ធិបឌិន
Royal Order of Cambodia Commander
១៦ មីនា ២០០៩
16 March 2009
មេដាយសុវត្ថារា
Royal Order of Sowathara Commander (Thipden)
០៤ កញ្ញា ២០០៨
04 September 2008
គ្រឿងឥស្សរិយយសព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រភេទ អស្សឫទ្ធិ
Royal Order of Cambodia Chevalier