អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ហាវ រតនៈ

ឯកឧត្តម ហាវ រតនៈ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកនៃ
អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា

H.E. Hav Ratanak
Royal Government Delegate, Director General of the General Department of Budget

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ហាវ រតនៈ
Hav Ratanak
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី ១០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ១៩៧៣
10-November-1973
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ខេត្ត កំពង់ចាម
Kampong Cham Province
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ មានបុត្រ៣នាក់
Married with 3 children

កំរិតវប្បធម៌
២០០២
2002
អនុបណ្ឌិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
Master’s Degree in International Relations, Victoria University of Wellington, New Zealand
១៩៩៦
1996
អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ, ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ
Master of Art in Political Science, Specialist in International Relations, Moscow State University of International Relations, Russia
១៩៨៩
1989
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត ២
High school Diploma
ប្រវត្តិការងារ
ពីថ្ងៃទី២៤-តុលា-២០១៧ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
From 24th-October-2017 To Present
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជា អគ្គនាយកនៃ
អគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Royal Government Delegate, Director General of the General Department of Budget, Ministry of Economy and Finance
ពីថ្ងៃទី២៧-ឧសភា-២០១៦ ដល់ ២៣-តុលា-២០១៧
From 27th- May-2016
To 23rd-October-2017
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ,
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General of the General Department of Budget, Ministry of Economy and Finance
ពីថ្ងៃទី២១-ឧសភា-២០១២ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន
From 21st- May-2012
To Present
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ, ឋានៈរដ្ឋលេខាធិការ
Member of the Supreme National Economic Council (SNEC),rank Secretary of State
ពីថ្ងៃទី២២-តុលា-២០១៣ ដល់ ២៦-ឧសភា-២០១៦
From 22nd-October-2013 To 26th-May-2016
ប្រធាននាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្ម នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Director of Budget Formulation Department, General Department of Budget, Ministry of Economy and Finance
ពីថ្ងៃទី២៩-មករា-២០០៥ ដល់ ២១-តុលា-២០១៣
From 29th-January -2005 To 21st-October-2013
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានថវិកា,
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of Budget Department , Ministry of Economy and Finance
ពីថ្ងៃទី២៤-តុលា-២០០២ ដល់ ២៨-មករា-២០០៥
From 24th-October-2002 To 28th-January-2005
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានអាស៊ាន, ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of ASEAN Department, Ministry of Economy and Finance
ពីថ្ងៃទី០៥-មិថុនា-១៩៩៦ ដល់ ២៣-តុលា-២០០២
From 5th-June-1996 To 23rd-October-2002
ប្រធានការិយាល័យនៃ អគ្គនាយកដ្ឋានអាស៊ាន,
ក្រសួងការបរទេស និង សហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ
Office Chief of the General Department of ASEAN, Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស, រុស្សី, បារាំង
English, Russian, French
គ្រឿងឥស្សរិយយស
ថ្ងៃទី ១៨-វិច្ឆិកា-២០២០
18-November-2020
គ្រឿងឥស្សរិយយស ជាតូបការ
Grand Order of National Merit (The Highest National Decoration)
ថ្ងៃទី ០៦-មេសា-២០១២
06-April-2012
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Officer
ថ្ងៃទី ២៥-កញ្ញា-២០១១
25-September-2011
គ្រឿងឥស្សរិយយស មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Sowathara Grand Officer
ថ្ងៃទី ០១-ឧសភា-២០១០
01-May-2010
គ្រឿងឥស្សរិយយស ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer