អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ

ឯកឧត្តម ស៊ូ សុជាតិ ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា
H.E. Sou Socheat

Delegate of the Royal Government in charge as Director General

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ស៊ូ សុជាតិ
Sou Socheat
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨១
05 November 1981
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
ខេត្តបាត់ដំបង
Battambang Province
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានបុត្រ៣នាក់
Married with 3 children

កំរិតវប្បធម៌
ឆ្នាំ១៩៩២ – បច្ចុប្បន្ន
2002 – Present
និស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិត ផ្នែកនីតិសាធារណៈ នៃសាកលវិទ្យាល័យមីញ៊ែរ លីយ៉ុង ២ នៃប្រទេសបារាំង
PhD candidate of Public Administration, Lumière Lyon 2 University, France
ឆ្នាំ២០០១
2001
វគ្គសិក្សាស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់អំពីសេវាសាធារណសៈរបស់លីក្វាន់យូ
LEE KUANYEW Senior Fellowship in Public Service Program
ឆ្នាំ២០០១ – ២០០២
2001 – 2002
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់ជំនាញ “រដ្ឋបាលសាធារណៈ” នៃសាកលវិទ្យាល័យមីញ៊ែរ លីយ៉ុង ២ នៃប្រទេសបារាំង
Master of Public Administration, Lumière Lyon 2 University, France
ឆ្នាំ១៩៩៩ – ២០០០
1999 – 2000
បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ជំនាញ “នីតិសាធារណៈ” នៃសាកលវិទ្យាល័យមីញ៊ែរ លីយ៉ុង ២ នៃប្រទេសបារាំង
Bachelor in Public Law, Lumière Lyon 2 University, France
ឆ្នាំ១៩៩៦ – ១៩៩៧
1996 – 1997
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាកំរិត២ (Bac II)
High School Certificate (Bac II)
ប្រវត្តិការងារ
ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ដល់បច្ចុប្បន្ន
January 2022 to Present
សមាជិកគណៈកម្មធិការសេដ្ឋកិច្ច និងធុរកិច្ចឌីជីថល
Member of Economy and Digital Business Committee
ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២០ ដល់បច្ចុប្បន្ន
November 2020 to Present
អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សានីតិកម្មនិងយុត្តិធម៌ នៃក្រសួងយុត្តិធម៌
មានឋានៈស្មើរដ្ឋលេខាធិការ
Deputy Director of Council of Legislation and Justice of Ministry of Justice, Rank Secretary of State
ឆ្នាំ២០១៥ – បច្ចុប្បន្ន
2015 – Present
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ មានឋានៈនិងបុព្វសិទ្ធិស្មើរដ្ឋលេខាធិការ
Member of Supreme National Economic Council, Rank Secretary of State
ឆ្នាំ២០២១ – បច្ចុប្បន្ន
2015 – Present
ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃនិយ័តករមូលបត្រកម្ពុជា មានឋានៈនិងបុព្វសិទ្ធិស្មើរដ្ឋលេខាធិការ
Delegate of the Royal Government in charge as Director General of Securities and Exchange Regulator of Cambodia, Rank Secretary of State
ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ – ឆ្នាំ២០២១
October 2014 – 2021
អគ្គនាយករង នៃគណៈកម្មាការមូលបត្រកម្ពុជា មានឋានៈនិងបុព្វសិទ្ធិស្មើអនុរដ្ឋលេខាធិការ
Deputy Director General of Securities and Exchange Commission of Cambodia, Rank Under Secretary of State
ឆ្នាំ ២០០៧
2007
អនុប្រធានផ្នែកសិក្សា និងវិភាគគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ច នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិមានឋានៈនិងបុព្វសិទ្ធិស្មើអគ្គនាយករង បន្ថែមលើមុខងារបច្ចុប្បន្ន
Deputy Policy Study and Analysis, and Corporate Governance Sub-committee of Secretariat General of Supreme National Economic Council, Rank Deputy Director General
ឆ្នាំ ២០០៦
2003
អនុប្រធាននាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of Financial Industry Department, Ministry of Economy and Finance
ឆ្នាំ ២០០៥
2005
មន្រ្តីជំនួយការផ្នែកស្រាវជ្រាវ និងវិភាគគោលនយោបាយ នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
Assistant of Policy Research and Analysis Subcommittee of the Secretariat General of Supreme National Economic Council
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស បារាំង
English, French
បោះពុម្ពផ្សាយ
ឆ្នាំ២០០២​​ – ២០០៣
2002 – 2003
ចូលរួមសរសេរសៀវភៅនីតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញ សៀវភៅវិធីសាស្រ្តគតិយុត្ត និងឯកសារផ្នែកនីតិសាស្រ្តផ្សេងៗទៀត សម្រាប់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ច្បាប់
Co-author of several books such as Constitutional Law, Legal Methodology, and other Legal research document in Legal Sectors
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០-០៣-២០២១
(នស/រកត/០៣២១/២៦៩)
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Medal of Kingdom of Cambodia, Class Moha Sereyvath
០៣-០៧-២០១៨
(៦០៩. សហវ.ប្រក)
ប័ណ្ណសរសើរ ពណ៌មាស
Letter of Appreciation, Gold
២២-១១-២០១៧
(នស/រកត/១១១៧/១០៤០)
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា
Medal of Kingdom of Cambodia, Class Moha Sena
០១-០២-២០១០
01-02-2010
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ធិបឌិន្ទ
Medal of Kingdom of Cambodia, Class Thipdin