អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តម យ៉េត វីណែល

ឯកឧត្ដម យ៉េត វីណែល
អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Yeth Vinel

Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Curriculum Vitae
ឈ្មោះ
Name
យ៉េត វីណែល
Yeth Vinel
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
០៩ មករា ១៩៨០
09-01-1980
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ឃុំព្រៃស្រឡឹក ស្រុកពារាំង ខេត្តព្រៃវែង
Prey Veng, Cambodia
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
Educations
១៩៨៥-១៩៩៦មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ នៅវិទ្យាល័យសន្ធរម៉ុក (ប្រទេសកម្ពុជា)
១៩៩៦-២០០០បរិញ្ញាប័ត្រពាណិជ្ជសាស្ត្រ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រង (ប្រទេសកម្ពុជា)
២០០៣-២០០៤វិញ្ញាណបនប័ត្រថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រជំនួញ នៅសាកលវិទ្យាល័យ Auckland University of Technology (ប្រទេសញ៉ូវសេឡែន)
២០០៥-២០០៦Post Graduate Diploma ជំនួញនិងរដ្ឋបាល នៅសាកលវិទ្យាល័យ Massey (ប្រទេសញ៉ូវសេឡែន)
២០០៦-២០០៧អនុបណ្ឌិតរដ្ឋបាលធុរកិច្ច នៅសាកលវិទ្យាល័យ RMIT (ប្រទេសអូស្ត្រាលី)
ប្រវត្តិការងារ
Employment Records
២០០៧-២០១៣សមាជិកផ្នែកសិក្សានិងវិភាគអភិបាលកិច្ច នៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០០៨-២០១១ជំនួយការឯកឧត្តមអគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុន្នីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០៨-២០១៤ជំនួយការមន្ត្រីទំនាក់ទំនង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
២០១១-២០១៤អនុប្រធានាយកដ្ឋាន នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
២០១៩-បច្ចុប្បន្នទីប្រឹក្សា ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០១៤-បច្ចុប្បន្នអគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
២០២០-បច្ចុប្បន្នអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងសសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
Languages
ភាសាកំណើត
Native language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign language
អង់គ្លេស
English
បោះពុម្ពផ្សាយ
Publications
២០២គោលការណ៍ណែនាំបន្ថែមស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (សម្រាប់អង្គភាពអនុវត្តគម្រោង)
២០២០របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ នៃកម្មវិធិកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទិ៣
២០១៥របាយកាណ៍វាយតម្លៃអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈរបស់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៥ ផ្អែកលើក្របខ័ណ្ឌចំណាយសាធារណៈ និងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញវត្ថុ(PEFA)
គ្រឿងឥស្សរិយយស
Decorations
២០០៩
2009
មុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់មហាសេនា
Royal Order of Monisaraphon Grand Officer