អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម រស់ ភីរុណ

ឯកឧត្តម រស់ ភីរុណ អគ្គលេខាធិការ នៃគណ:កម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្កុជា
H.E. Ros Phirun

Secretary General of Commercial Gambling Management Commission of Cambodia

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
រស់ ភីរុណ
Ros Phirun
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៧៣
03-06-1973
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
សង្កាត់លេខ៣ រាជធានីភ្នំពេញ
Sangkat No.3, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០២
2002
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងធុរកិច្ច
Master of Business Administration,
Asian Institute of Technology-AIT(Thailand)
២០០១-២០០២
2001-2002
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍
Master of Tourism Management,
CERAM Sophia Antipolis (France)
១៩៩១-១៩៩៦
1991-1996
បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងទីផ្សារ
Bachelor in Marketing Management,
Faculty of Business (NUM)
១៩៨៨-១៩៩១
1988-1991
មធ្យមសិក្សាប័ត្រកម្រិតII
High School Diploma,
Bak Tuk High School
ប្រវត្តិការងារ
២០២១-ដល់បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
អគ្គលេខាធិការ នៃគណ:កម្មការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្កុជា
Secretary General of Commercial Gambling Management Commission of Cambodia
២០១៤
2014
ជំនួយការសម្ដេចក្រឡាហោម
Assistant to Somdech Krolahom Sar Kheng, Cambodian Deputy Prime Minister
២០១៣-២០២១
2013-2021
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director General Department of Financial Industry
២០០៨-២០១៣
2008-2013
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Head of Department of Financial Industry
២០០៤-២០០៨
2004-2008
ប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងកាស៊ីណូ នៃនាយកដ្ឋានអាស៊ាន
Head of Division of ASEAN Department
២០០៣-២០០៤
2003-2004
អនុប្រធានការិយាល័យផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពស្របគ្នានៃច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិនៃ WTO នៃនាយកដ្ឋានអាស៊ាន
Deputy Head of the Compliance Verification of WTO Laws and Regulations Division of ASEAN Department
១៩៩៧-២០០៣
1997-2003
មន្រ្តី នៃនាយកដ្ឋានអាស៊ាន
Executive Staff Member, ASEAN Department
១៩៩៦-១៩៩៧
1996-1997
មន្រ្តីកម្មសិក្សា នៃនាយកដ្ឋានអធិការកិច្ច
Internship Officer of Inspection Department
១៩៩៤-១៩៩៦
1994-1996
គណនេយ្យ និងគ្រូបង្វឹកកុំព្យូទ័រ និងគណនេយ្យ នៃសាលាកុំព្យូទ័រ ICS
Accounting and Computer Instructor and Accounting of ICS International School
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស បារាំង ថៃ ចិន
English, French, Thai, Chinese
បោះពុម្ពផ្សាយ
១៤-១១-២០
14-11-20
ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងល្បែងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាជាភាសាខ្មែរ,ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន
LAW ON THE MANAGEMENT OF COMMERCIAL GAMBLING IN KHMER , ENGLISH AND CHINESE
គ្រឿងឥស្សរិយយស
០៣-០៧-២០១៨ (៦០៩.សហវ.ប្រក)
03-07-2018
ប័ណ្ណសរសើរ ពណ៌ប្រាក់ ពាក់ព័ន្ធជាមួយការអភិវឌ្ឍវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
Certificate in Financial Sector Development