រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សួង ម៉េងគា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត សួង ម៉េងគា
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Dr. SOUNG MENGKEA

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
សួង ម៉េងគា
Soung Mengkea
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
០៩ មេសា ១៩៧២
09 April 1972
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
កម្ពុជា
Cambodia
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
Address
៤-៦, ផ្លូវ២៧៦, សង្កាត់បឹងកក់១, ខណ្ឌទួលគោក, ភ្នំពេញ
4-6, St. 276, Sangkat Boeng Kak 1, Khan Toul Kok, Phnom Penh.
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married
កម្រិតវប្បធម៌
2008-2013Doctor of Philosophy (Ph.D) major in Economic Sciences at Royal Academy of Cambodia
2002-2004Master Degree major in Political Science at Chamroeun University of Poly Technology.
1997-2001Bachelor Degree of Law major in Private Law at University of Law and Economics Science.
2000Associate Degree of General Administration (Senior Officer) major in State Reform Program at Royal Administration Faculty (ERA).
1988-1990Diploma of Economy major in Accounting.
1987High school graduation (Bac II) at Kampong Cham High School
ការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗ
2014Training Programme on Public Leadership, Administration,
Policy and Governance for Senior Officials of the Royal Government of Cambodia,
Phnom Penh, Cambodia, and Temasek Foundation – Nanyang Technological University, Singapore
20107th Asean Finance Minister’s Investors Seminar (AFMIS), Kuala Lumpur, Malaysia  
2009Bilateral Cooperation between NPOs: Productivity Development Policy and Productivity Movement in Japan and Singapore, SPRING Singapore, Singapore and Japan Productivity Center, Tokyo, Japan
ប្រវត្តិការងារ
2004-PresentUnder Secretary of State, Ministry of Economy and Finance.
1999-2004Advisor to Samdech Chea Sim, President of Senate.
1994-1999Fishery Inspector Officer, Ministry of Agriculture, Forestry, and Fishery.
1992-1994Deputy Director for a Gas station, Ministry of Commerce.
1990-1992Accountant of CKC, a state-run Gas Company, Ministry of Commerce.
បោះពុម្ពផ្សាយ
The Management of Tax Revenue in Cambodia. Thesis/ Royal Academy of Cambodia/ Phnom Penh, Cambodia/2013 (January).
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Language
អង់គ្លេស
English