អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភីរូ

ឯកឧត្តម ប៊ូ ច័ន្ទភីរូ អគ្គនាយក នៃនិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា នៃអជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
H.E. Bou Chanphirou

Director General, Insurance Regulation of Cambodia of Non-Bank Financial Services Authority

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ :
Name :
ប៊ូ ច័ន្ទភីរូ
Bou Chanphirou
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth:
ថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៧៥
01 July 1975
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth :
សង្កាត់លេខ៣ រាជធានីភ្នំពេញ
Sangkat No.3, Phnom Penh
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Khmer
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងមានបុត្រ ២នាក់
Married with 2 children

កំរិតវប្បធម៌
០១ សីហា ២០០១
01 August 2001
បរិញ្ញាបត្រអប់រំ
សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
Bachelor Degree in Education
Royal University of Phnom Penh
២០ កញ្ញា ១៩៩៩
01/10/1987-01/10/1993
បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ការគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម (ហិរញ្ញវត្ថុ)
សាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា ទីក្រុងសុីដនី
Master Degree of Business Administration (Finanace)
University of Technology, Sydney, Australia
១៩ ធ្នូ ១៩៩៤
01/10/1981-01/06/1987
បរិញ្ញាបត្រ មហាវិទ្យាល័យពាណិជ្ជសាស្រ្ត
Bachelor Degree in Business
Faculty of Business, Cambodia
ប្រវត្តិការងារ
២០២១-បច្ចុប្បន្ន
2021-Present
អគ្គនាយក និយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា នៃអាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ
Insurance Regulation of Cambodia Director General, Non-Bank Financial Services Authority
២០១៤-២០២១
2014-2021
អគ្គនាយករង នៃអគ្គនាយកដ្ឋានឧស្សហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director General of General Department of Financial Industry
២០១៣-២០១៤
2013-2014
ប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានធានារ៉ាប់រង និងសោធន
Director of the Department of Insurance and Pension
២០០៤-២០១
2004-2013
អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Director of the Department of Financial Industry
២០០២-២០០៤
2002-2004
ជំនួយការ នៃខុទ្ទការល័យ ឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការ
Assistant of the General Secretariat Cabinet
២០០០-២០០២
2000-2002
ប្រធានការិយាល័យ នៃការិយាល័យអាស៊ាន
Head Officer of the ASEAN office
១៩៩៧-២០០០
1997-2000
អនុប្រធានការិយាល័យ នៃការិយាល័យអាស៊ាន
Deputy Head Officer of the ASEAN office
១៩៩៦-១៩៩៧
1996-1997
ជំនួយការប្រធាននាយកដ្ឋាន នៃនាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស
Assistant of Head of Department of Foreign Trade
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Mother Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
១២ ធ្នូ ២០១៩
12 December 2019
មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ធិបឌិន្ទ (ជូនបុគ្គលដែលមានស្នាដៃ និងគុណបំណាច់ខ្ពស់ ក្នុងវិស័យសិក្សាធិការ អក្សរសាស្រ្តវិទ្យាសាស្រ្ត វិចិត្រសិល្បៈ សង្គមកិច្ច)
Royal Oder of Monisaraphon, Commander
០១​ មករា ២០០៨
01 January 2008
មេដាយការងារ ថ្នាក់មាស
Medal Labor Gold
០១​ មករា ២០០៥
01 January 2005
មេដាយការងារ ថ្នាក់ប្រាក់
Medal Labor Silver
០១​ មករា ២០០១
01 January 2001
មេដាយការងារ ថ្នាក់សំរឹទ្ធ
Medal Labor Bronze