បណ្តុំឯកសារ

អនុក្រឹត្យ លេខ ០៥ អនក្រ.បក ស្ដីពីការកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរាជការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

អនុក្រឹត្យនេះមានគោលបំណងកែប្រែតម្លៃឯកតានៃសន្ទស្សន៍បៀវត្សមូលដ្ឋានរបស់មន្រ្តីរាជការនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ថ្ងៃទី៥ ខែ​មករា ២០២៤