ផ្សេងៗ

របៀប​ដំឡើង និង​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ Telegram (Android)

របៀប​ដំឡើង និង​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ Telegram (Android)

ថ្ងៃទី២ ខែ​កក្កដា ២០២០

របៀប​ដំឡើង និង​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ Telegram (iOS)

របៀប​ដំឡើង និង​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ Telegram (iOS)

ថ្ងៃទី២ ខែ​កក្កដា ២០២០

របៀប​ដំឡើង និង​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ Telegram (Windows)

របៀប​ដំឡើង និង​ប្រើប្រាស់​កម្មវិធី​ Telegram (Windows)

ថ្ងៃទី២ ខែ​កក្កដា ២០២០

ការប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិក របស់ ស.ហ.វ តាមរយៈ Outlook 2010 និង Webmail

ការប្រើប្រាស់សារអេឡិចត្រូនិក របស់ ស.ហ.វ តាមរយៈ Outlook 2010 និង Webmail

ថ្ងៃទី២ ខែ​កក្កដា ២០២០

របៀបភ្ជាប់ E-mail ជាមួយ Outlook (ភាសាខ្មែរ)

របៀបភ្ជាប់ E-mail ជាមួយ Outlook (ភាសាខ្មែរ)

ថ្ងៃទី២ ខែ​កក្កដា ២០២០