រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធី

ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធី
H.E. Chan Sothy

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Curriculum Vitae
ឈ្មោះ :
Name
ចាន់ សុធី
Chan Sothy
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត:
Date of Birth
ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៧២
01-01-1972
ទីកន្លែងកំណើត:
Place of Birth
សង្កាត់លេខ ៥ រាជធានីភ្នំពេញ
Phnom Penh, Cambodia
សញ្ជាតិ:
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មានកូនបីនាក់
Married with three children

កំរិតវប្បធម៌
Educations
1988សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
High School Diploma
1988-1993បរិញ្ញាបត្រវិស្វករសេដ្ឋកិច្ច (សកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង, កម្ពុជា)
Bachelor of Business Economy (National University of Management, Cambodia)
1996-1997អនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ (សកលវិទ្យាល័យឡុនដុន, អង់គ្លេស)
Master’s Degree in Financial Economics, Bank Management and Development Finance (University of London, United Kingdom)
1998-1999សញ្ញាបត្រមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
High Ranking Official Diploma, Economy and Finance Section, Royal School of Administration (ERA)
ប្រវត្តិការងារ
Employment Records
2020 ដល់ បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
2018 ដល់ បច្ចុប្បន្ន
2018-Present
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ, ឋានៈស្មើរដ្ឋមន្រ្តី
Member of the Supreme National Economic Council (SNEC), rank Minister
2016-2020អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
2013-2016អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General, General Department of Budget, Ministry of Economy and Finance
2011-2013អគ្គលេខាធិការរង នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Secretary General, Ministry of Economy and Finance
2002-2011ប្រធាននាយកដ្ឋានវិនិយោគនិងសហប្រតិបត្តិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Director, Department of Investment and Cooperation, Ministry of Economy and Finance
2001-2002អនុប្រធានទី១ នៃនាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្ម និងហិរញ្ញកិច្ច នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
First Deputy Director, Department of Budgeting and Financial Affairs, Ministry of Economy and Finance
1993-1997មន្ត្រី នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់ នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
Executive Staff Member, Exchange Management Department, National Bank of Cambodia
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
Languages
ភាសាកំណើត
Native language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign language
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
Decorations
28-11-2013 (នស/រកត/០៥១៣/៤៥៧)ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross