រដ្ឋលេខាធិការ

ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធី

ឯកឧត្ដម ចាន់ សុធី
រដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
H.E. Chan Sothy

Secretary of State, Ministry of Economy and Finance

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
Curriculum Vitae
ឈ្មោះ
Name
ចាន់ សុធី
Chan Sothy
ថ្ងៃ​ ខែ ឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
ថ្ងៃទី ០១ ខែ មករា ឆ្នាំ ១៩៧២
01-01-1972
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
សង្កាត់លេខ ៥ រាជធានីភ្នំពេញ
Sangkat 5, Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
Educations
១៩៨៨
1988
សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ
High School Diploma
១៩៨៨-១៩៩៣
1988-1993
បរិញ្ញាបត្រវិស្វករសេដ្ឋកិច្ច (សកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង, កម្ពុជា)
Bachelor of Business Economy (National University of Management, Cambodia)
១៩៩៦-១៩៩៧
1996-1997
អនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុ (សកលវិទ្យាល័យឡុនដុន, អង់គ្លេស)
Master’s Degree in Financial Economics, Bank Management and Development Finance (University of London, United Kingdom)
១៩៩៨-១៩៩៩
1998-1999
សញ្ញាបត្រមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, សាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល
High Ranking Official Diploma, Economy and Finance Section, Royal School of Administration (ERA)
ប្រវត្តិការងារ
Employment Records
២០២០-បច្ចុប្បន្ន
2020-Present
រដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៨-បច្ចុប្បន្ន
2018-Present
សមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ, ឋានៈស្មើរដ្ឋមន្រ្តី
Member of the Supreme National Economic Council (SNEC), rank Minister
២០១៦-២០២០
2016-2020
អនុរដ្ឋលេខាធិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Under Secretary of State, Ministry of Economy and Finance
២០១៣-២០១៦
2013-2016
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានថវិកា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Director General, General Department of Budget, Ministry of Economy and Finance
២០១១-២០១៣
2011-2013
អគ្គលេខាធិការរង នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Deputy Secretary General, Ministry of Economy and Finance
២០០២-២០១១
2002-2011
ប្រធាននាយកដ្ឋានវិនិយោគនិងសហប្រតិបត្តិការ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
Director, Department of Investment and Cooperation, Ministry of Economy and Finance
២០០១-២០០២
2001-2002
អនុប្រធានទី១ នៃនាយកដ្ឋានថវិកានីយកម្ម និងហិរញ្ញកិច្ច នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
First Deputy Director, Department of Budgeting and Financial Affairs, Ministry of Economy and Finance
១៩៩៣-១៩៩៧
1993-1997
មន្ត្រី នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់ នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
Executive Staff Member, Exchange Management Department, National Bank of Cambodia
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
Languages
ភាសាកំណើត
Native language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign language
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
Decorations
២០១៣
2013
ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់ មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross