អគ្គនាយក

ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា

ឯកឧត្តម មន្ត ប្រាថ្នា
អគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យា
ព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
H.E.
MAUN PRATHNA
Director General of General Department of Public Financial Management Information Technology

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប
ឈ្មោះ
Name
មន្ត ប្រាថ្នា
MAUN PRATHNA
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
Date of Birth
១-មករា-១៩៨០
1-January-1980
ទីកន្លែងកំណើត
Place of Birth
ភ្នំពេញ
Phnom Penh
សញ្ជាតិ
Nationality
ខ្មែរ
Cambodian
ស្ថានភាពគ្រួសារ
Marital Status
រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
Married

កំរិតវប្បធម៌
២០០៣-២០០៥មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទី ៣ (យុទ្ធសាស្រ្តចតុកោណ) នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
២០០២បរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
២០០១បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្រ្ត និង វិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច
ប្រវត្តិការងារ
២០២៣-បច្ចុប្បន្នអគ្គនាយក នៃអគ្គនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ
២០២០-២០២៣អគ្គលេខាធិការរង នៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន កសហវ
២០១៩-២០២៣ទីប្រឹក្សារបស់ឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ
២០១៣-២០២០ប្រធាននាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
សមត្ថភាពភាសាបរទេស
ភាសាកំណើត
Native Language
ខ្មែរ
Khmer
ភាសាបរទេស
Foreign Languages
អង់គ្លេស
English
គ្រឿងឥស្សរិយយស
២០២២
2022
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេរីវឌ្ឍន៍
Royal Order of Cambodia Grand Cross
២០១៧
2017
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់មហាសេនា
Royal Order of Cambodia Grand Officer
២០១៣
2013
មេដាយមុនីសារាភ័ណ្ឌ ថ្នាក់ធិបឌិន្ទ
Royal Order of Monisaraphon Commander
២០១២
2012
មេដាយព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ថ្នាក់អស្សឬទ្ធិ
Royal Order of Cambodia Chevalier