សេវាសាធារណៈ

សេវាទទួលលិខិតប្រកាសពន្ធសត្តឃាត
បរិយាយអំពីសេវាសេវានេះ ត្រូវបានផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃ ចំពោះការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធសត្តឃាត នៅរដ្ឋបាលសារពើពន្ធ
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត– ច្បាប់ស្ដីពីការបង្កើតពន្ធសត្តឃាត ដែលប្រកាសឱ្យប្រើដោយក្រឹត្យលេខ១៧ ក្រ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៩១ របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ
– អនុក្រឹត្យលេខ០៧ អនក្រ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៩១ របស់ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រី ស្ដីពីការប្រមូលពន្ធសត្តឃាត
– ប្រកាសលេខ០៣៦ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩១របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីការណែនាំអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីការប្រមូលពន្ធសត្តឃាត
– ប្រកាសលេខ ១១៤៦ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធសត្តឃាតប្រចាំខែ
ចុះពិនិត្យ-វាយតម្លៃ និងកំណត់តម្លៃគិតពន្ធប្រចាំខែ
កម្រៃសេវាសាធារណៈ០ រៀល​
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ១ ខែ​
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈភ្លាម​ៗ (តាមលំដាប់​លំដោយ​) នៃ​ថ្ងៃធ្វើការ​
ឯកសារតម្រូវលិខិតប្រកាសពន្ធសត្តឃាត
បញ្ជីទិញចូល និងបញ្ជីស្តុក
លិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្ម (ច្បាប់ថតចម្លង)
ប្លង់កម្មសិទ្ធិទីតាំង ឬកិច្ចសន្យាជួល ប្រសិនបើទីតាំងសត្តឃាតមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ (ច្បាប់ថតចម្លង)
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតប្រហាក់ប្រហែល (ច្បាប់ថតចម្លង)
លិខិតបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធលើអចលនទ្រព្យ (ច្បាប់ថតចម្លង)
រូបថត ៤ x៦ សង់ទីម៉ែត្រ ចំនួន ០៣ សន្លឹក
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋានក-ចំពោះសត្តឃាតដ្ឋាននៅរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ពន្ធនៅនាយកដ្ឋានច្បាប់ វិវាទ និងស្ថិតិ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ដែលស្ថិតនៅកែងមហាវិថី សហព័ន្ធរុស្សី (១១០) និងម៉ៅសេទុង (២៤៥) សង្កាត់
ទឹកល្អក់១ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៧១០
ទូរសារ៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៧១០
ខ-ចំពោះសត្តឃាតដ្ឋាននៅតាមបណ្តាខេត្តទាំង ២៤ ត្រូវដាក់លិខិតប្រកាស និងបង់ពន្ធសត្តឃាត នៅសាខាពន្ធដារខេត្តពាក់ព័ន្ធ (អាសយដ្ឋានមានបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់)
ពេលម៉ោងបំពេញការងារម៉ោង ៨:០០ នាទី​ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:៤៥ នាទី​រសៀល​
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន)ប្រអប់​សំបុត្រ​ទទួលពាក្យ​បណ្ដឹង ដែល​មាននៅ​សាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ និងសាខាពន្ធដារខេត្ត

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ