សេវាសាធារណៈ

សេវាទទួលលិខិតប្រកាសពន្ធលើប្រាក់ចំណេញប្រចាំឆ្នាំ សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម និងអ្នកជាប់ពន្ធតូច
បរិយាយអំពីសេវាសេវានេះ ត្រូវផ្តល់ដោយឥតគិតថ្លៃចំពោះការដាក់លិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំខែ
សម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធមធ្យមក្នុងរបបស្វ័យប្រកាស
មូលដ្ឋានគតិយុត្ត▪ប្រកាសលេខ ១១៤៦ សហវ-ប្រក ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ របស់
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីការផ្តល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនា-
យកដ្ឋានពន្ធដារ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ
▪ប្រកាសលេខ ៧២៥ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១២ របស់
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពីការបញ្ឈប់ការលក់ឯកសារលិខិតប្រកាស
ពន្ធគ្រប់ប្រភេទ
▪ប្រកាសលេខ ១០៥៩ សហវ.ប្រក.ពដ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៣ របស់
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ស្ដីពីពន្ធលើប្រាក់ចំណេញ
លក្ខខណ្ឌក្នុងការទទួល សេវាសាធារណៈទទួលលិខិតប្រកាសពន្ធប្រចាំឆ្នាំ
កម្រៃសេវាសាធារណៈ០ រៀល​
សុពលភាពនៃសេវា សាធារណៈ១ ឆ្នាំ
រយៈពេលនៃការផ្តល់សេវា សាធារណៈ១ ថ្ងៃ (បន្ទាប់ពីបានបង់ប្រាក់ពន្ធនៅធនាគាររួច បើមានប្រាក់ពន្ធបានបង់) នៃ
ថ្ងៃធ្វើការ
ឯកសារតម្រូវអ្នកជាប់ពន្ធមធ្យម៖ លិខិតប្រកាសសារពើពន្ធប្រចាំឆ្នាំ មាន ២ ច្បាប់ (១
ច្បាប់មាន ១៦ ទំព័រ)
អ្នកជាប់ពន្ធតូច៖ បញ្ជីស្តុកទំនិញ
អគ្គនាយកដ្ឋាន ឬអង្គភាព ទទួលបន្ទុកពិនិត្យ និងសម្រេចផ្តល់សេវា និងអាសយដ្ឋានសាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ (អាសយដ្ឋានមានបង្ហាញក្នុងឧបសម្ព័ន្ធភ្ជាប់)
ពេលម៉ោងបំពេញការងារម៉ោង ៨:០០ នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៤:៤៥ នាទីរសៀល
ទីកន្លែងទទួល និងរយៈពេលដាក់ពាក្យ បណ្តឹងតវ៉ាពាក់ព័ន្ធសេវា (ក្នុងករណីដែលមាន)ប្រអប់សំបុត្រទទួលពាក្យបណ្ដឹងដែលមាននៅតាមអង្គភាពពន្ធដារ
អាសយដ្ឋានយន្តការ ច្រកចេញចូលតែមួយសាខា​ពន្ធដារ​ខេត្ត​-ខណ្ឌ​

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ