ឯកសារ

និន្នាការសេដ្ឋកិច្ចសង្គម៖ របាយការណ៍ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១២
ថ្ងៃទី១៦ ខែ​កក្កដា ២០១២

ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធ